Hakuaikataulu 2022
Hinnat
Palveluehdot

Kuvassa: Saijan Lomakartanon ohjelmapalvelut.

Green Activities -kriteeristö

Green Activities -ympäristömerkki edellyttää, että kohde täyttää Green Activities -kriteerit. Vuoden 2022 alusta lähtien kriteeristö kattaa 5 toiminnan osa-aluetta kaikille ohjelmapalveluyrityksille, lisäksi eläinmatkailuyrityksille on matkailueläinten hyvinvointiin keskittyvä luku 6.

Perus- ja pistekriteerit

Green Activities -vaatimukset on jaettu kahteen luokkaan:

PAKOLLISET PERUSKRITEERIT

Pakolliset peruskriteerit asettavat perustason, joka hakijan tulee saavuttaa jo Green Activities-merkkiä hakiessaan. Mikäli yrityksellä ei ole jotain kriteeristön osa-aluetta koskevia toimintoja, jätetään sitä koskevat vaatimukset pois. Erittäin painavista syistä voidaan yksittäisistä pakollisista peruskriteereistä myöntää Green Activities -tuomariston päätöksellä vapautus.

PISTEKRITEERIT

Jatkohakemuksen yhteydessä kohteen toiminnan tulee täyttää kaikki Green Activities-merkin pakolliset kriteerit sekä vuosittain kasvava määrä pistekriteereitä.

Green Activities -kriteeristö 1.1.2022 alkaen

Lataa tästä Green Activities-kriteeristö ja selitykset 2022
Green Activities criteria and explanatory notes 2022 in English

1. YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

Ympäristöjohtaminen on yrityksen ympäristötyön hallintaa ja kehittämistä. Johdon sitoutuminen ja kannustava ote ympäristötyöhön luovat perustan ympäristövastuullisen ilmapiirin leviämiselle koko henkilöstön pariin. Jotta ympäristötyö olisi suunnitelmallista ja kehittyvää, yritys tarvitsee ympäristöjohtamiseensa apuvälineitä, kuten yhteisen ympäristöpolitiikan ja konkreettista ympäristötyötä ohjaavan toimintasuunnitelman sekä avainhenkilönä toimivan ympäristövastaavan.

 • Johto on sitoutunut ympäristötyöhön ja nimittänyt kohteeseen ympäristövastaavan henkilökunnan jäsenten joukosta.
 • Yrityksellä on kirjallinen vastuullisuussuunnitelma. Vastuullisuussuunnitelma on hakemuksen liitteenä.
 • Yritys on muotoillut vastuullisuustyölleen tavoitteet sekä niihin liittyvän vuosisuunnitelman.
 • Kaikki Green Activities-ohjelmaa koskeva dokumentaatio on kerätty kansioksi. Kansio on Green Activities -edustajien saatavilla ja tarkastettavissa.
 • Yritys tekee aktiivista yhteistyötä tärkeäksi määrittelemiensä paikallisten sidosryhmien kanssa.
 • Yritys mittaa oman hiilijalanjälkensä hiilijalanjälkilaskuria käyttäen.
 • Yritys asettaa tavoitteen pienentää hiilijalanjälkeään vähintään 5 % vuodessa.
 • Yritys on saavuttanut tavoitteensa pienentää hiilijalanjälkeään vähintään 5 % viimeisten 12 kk aikana.
 • Yritys kompensoi kaikki 1- ja 2-luokan kasvihuonekaasupäästönsä sertifioidun kompensaatiohankkeen kautta.
 • Yritys on sertifioidusti hiilineutraali.
 • Yritys tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden kompensoida vierailunsa aiheuttamia päästöjä kansainvälisesti tunnustetun hiilensidontahankkeen avulla.

2. HENKILÖKUNTA

Johdon ja henkilökunnan välinen yhteistyö ja sujuva kommunikaatio ovat pohja yrityksen pitkäjänteiselle ympäristötyölle. On tärkeää, että ympäristötyöllä on johdon tuki, ja että henkilökunnan jäsenet sitoutuvat Green Activities -toimintaan osana päivittäistä työtään ja osaavat informoida asiakkaita yrityksen tekemästä ympäristötyöstä.

 • Johto pitää henkilökunnan kanssa säännöllisesti kokouksia, joissa käydään läpi kohteen nykyinen ja tulevat ympäristöhankkeet.
 • Ympäristövastaava osallistuu säännöllisesti johdon kokouksiin esitelläkseen yrityksen ympäristötoimenpiteiden tilanteen ja kehittymisen.
 • Kaikki henkilökunnan jäsenet saavat vuosittain koulutusta omaan työhönsä liittyvissä ympäristö- ja vastuullisuusasioissa.
 • Henkilökunnan tiloissa tai muuten henkilökunnan helposti nähtävillä on tietoa vastuullisista toimintatavoista.
 • Yritys tarjoaa henkikunnalleen mahdollisuuden arvioida yrityksen vastuullisuustyötä.
 • Yritys kannustaa henkilökuntaansa käyttämään ympäristöystävällisiä kulkuvälineitä työmatkaliikenteessään.
 • Yritys tarjoaa henkilökunnalleen ilmaisia/tuettuja liikuntamahdollisuuksia/-tiloja työajalla/ työajan jälkeen.

3. ASIAKASVIESTINTÄ

Ympäristökasvatus on tärkeä osa Green Activities -kohteen toimintaa ja ympäristötyötä. Osallistaminen on yksi ympäristökasvatuksen päämääristä, jonka tavoitteena on kannustaa yksilöitä tai yhteisöjä mukaan ympäristötyöhön. Yrityksen näkökulmasta asiakkaiden osallistaminen on keskeisessä asemassa, ja siihen pyritään toisaalta lisäämällä heidän ympäristötietoisuutta ja toisaalta innostamalla heitä konkreettisiin ympäristötekoihin.

 • Green Activities -sertifikaatti on esillä näkyvällä paikalla.
 • Tietoa Green Activities:istä on asiakkaiden helposti saatavissa näkyvällä paikalla.
 • Kohteen www-sivuilla on tietoa Green Activities:istä ja ympäristöasioista.
 • Yritys kertoo asiakkaille ympäristötyöstään ja innostaa heitä osallistumaan siihen.
 • Vastaanotossa työskentelevä henkilökunta osaa kertoa asiakkaille Green Activities:istä sekä yrityksen ympäristöhankkeista.
 • Yritys neuvoo ja kannustaa asiakkaita kestävien liikkumismuotojen käyttöön.
 • Yritys tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden arvioida yrityksen toimintaa, mukaan lukien vastuullisuustoimia.
 • Yritys on tehnyt näkyvän markkinointi- tai tiedotuskampanjan koskien ympäristöasioita edellisten 12 kk aikana.
 • Ympäristö- ja vastuullisuusviestintä on sisällytetty yrityksen viestinnän vuosisuunnitelmaan. Suunnitelmassa on huomioitu eri kohderyhmät.
 • Yritys palkitsee asiakkaitaan ympäristöteoista.

4. YHTEISKUNTAVASTUU

Yrityksen yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan kestävän kehityksen edistämisestä yrityksessä. Yhteiskuntavastuullinen yritys sitoutuu noudattamaan lakeja, asetuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, ja ymmärtää toimintansa vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kaikenlaisen syrjinnän vastustaminen, toiminnan avoimuus ja valvonta sekä toiminnasta raportointi. Tärkeä osa yhteiskuntavastuuta ovat myöskin työntekijöiden oikeuksia turvaavat sopimukset ja niiden ulottaminen myös alihankintaketjuihin ja yhteistyökumppaneihin.

 • Yritys vakuuttaa noudattavansa kaikkia sitä koskevia ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja työvoimaan liittyviä kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä.
 • Yritys varmistaa, että kaikilla sen työntekijöillä, harjoittelijoilla ja vapaaehtoistyöntekijöillä on työtapaturmavakuutus.
 • Kasveja, eläimiä tai historiallisia ja arkeologisia esineitä ei myydä, vaihdeta tai pidetä esillä, paitsi lain sallimissa rajoissa.
 • Yritys edellyttää, että sen alihankkijat noudattavat työntekijöiden oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä.
 • Yrityksen henkilökunta on saanut inklusiivisuusnäkökohtiin liittyvää koulutusta edeltävien 12 kk aikana.
 • Yrityksellä on palveluita, joihin on esteetön pääsy liikuntarajoitteisille, ja yritys tiedottaa esteettömyydestään.
 • Yritys on huomioinut aistirajoitteiset tilojensa/tuotteidensa/palveluidensa suunnittelussa.
 • Yritys palkkaa tasapuolisesti naisia ja vähemmistöjen edustajia, myös johtotehtäviin.
 • Yritys tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia ja/tai osa-aikaisia/ joustavan työajan sopimuksia pitkäaikaistyöttömille tai vaikeasti työllistyville työnhakijoille.
 • Yritys tukee aktiivisesti vähintään kahta ympäristö- tai sosiaalista kehitystä edistävää hanketta.
 • Yritys tarjoaa paikallisille pienyrittäjille mahdollisuuden myydä kestävästi valmistettuja tuotteitaan, jotka perustuvat alueen luontoon, historiaan tai kulttuuriin.
 • Yrityksellä on vastuullinen hankintapolitiikka.
 • Käytöstä poistetut materiaalit/tarvikkeet kerätään ja lahjoitetaan hyväntekeväisyysjärjestöille.

5. OHJELMAPALVELUT

Suomalainen luonto on yksi suurimpia matkailuvalttejamme. Ihmisen luontosuhde vaikuttaa tapaamme kohdella luontoa ja ympäristöä. Green Activities-yritysten toiminta perustuu luonnon kestävään käyttöön.

 • Yritys on sitoutunut noudattamaan kestävän matkailun periaatteita. Sitoutuminen mainitaan yrityksen vastuullisuussuunnitelmassa.
 • Yritys on sitoutunut noudattamaan luonnossa liikkumista koskevia määräyksiä ja ohjeistamaan asiakkaita luonnossa liikkumiseen. Sitoutumisesta suositellaan mainitsemaan yrityksen vastuullisuussuunnitelmassa.
 • Yrityksellä on turvallisuussuunnitelma kaikista ohjelmapalveluista, suunnitelmissa on arvioitu myös riskit. Yritys ylläpitää ja päivittää reittikartastoja, jotka ovat saatavilla käyttäjille sekä pelastuslaitokselle. Reittien tärkeimmät GPS-koordinaatit (aloitus-, lopetus-, palvelupisteet, risteykset), matkapuhelimen kuuluvuus ja hätänumerot on informoitu asiakkaille. Hakemuksen liitteenä on vähintään yksi (1) sulan maan ohjelmapalvelun ja yksi (1) talviohjelmapalvelun turvallisuussuunnitelma ja reittikuvaus GPS-koordinaatein.
 • Yritys kuvailee sanallisesti tai kuvallisesti (ulko)reitin ja ohjeistaa vierailijoita ohjelmapalvelun haasteellisuudesta etukäteen esimerkiksi Suomen Ladun ohjeiden mukaisesti. Yritys opastaa asiakkaita etukäteen tarvittavista varusteista (asiakkaan omat ja tuotteeseen sisältyvät). Kieliversioita on saatavilla asiakaskunnan mukaan.
 • Paikallinen tietämys ja kulttuuri ovat ohjelmapalveluiden lähtökohta. Yrityksen työntekijät tuntevat hyvin alueen sekä paikalliset olot. Yritys tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa pitäen selvänä toimijoiden roolit ja vastuut kohteen hoidossa ja palveluiden tuottamisessa.
 • Yritys kannustaa ja tukee asiakkaiden pidempiaikaista viipymää ja palvelujen monipuolista käyttöä matkailualueella tarjoamalle asiakkaille etukäteen tietoa alueen muista palveluista, kohteista ja/tai paikallisesta kulttuurista.
 • Ohjelmapalveluiden vetäjillä/oppailla on ohjelmapalvelun vaativuuteen nähden riittävä koulutus tai vastaavat tiedot useamman vuoden kokemuksen kautta. Kaikilla oppailla on voimassa oleva ensiapukoulutus.
 • Jokamiehenoikeuksista ja -velvollisuuksista viestitään asiakkaille. Työpajatoiminnassa ja kaupunkiympäristössä toimiessa tämä kriteeri voidaan korvata muilla ympäristöystävällisillä, luontoa kunnioittavilla toimintavoilla viestimisellä, kts. tarkemmat tiedot kriteeristöoppaasta.
 • Yritys ohjeistaa asiakkaitaan, miten ylläpidetään ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta. Yrityksen henkilökunta ymmärtää miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää ja osaa tarvittaessa kertoa siitä asiakkaille.
 • Yritys noudattaa jokamiehenoikeuksien mukaisesti tulentekoon liittyviä ohjeistusta ja metsäpalovaroituksia. Yritys toimii kaikessa toiminnassaan metsäpaloja ehkäisevästi, informoi asiakkaita metsäpalovaroituksista, tulentekokielloista sekä ohjeistaa asiakkaat tulentekoon turvallisesti.
 • Yritys seuraa vuosittain/kausittain oman toimintansa vaikutuksia luontoympäristöön (polkujen kuluminen, roskaantuminen, vesien pilaantuminen, vaikutukset eliöstöön, lainvastainen kasvien poimiminen), tarvittaessa muuttaa reittejä ja ilmoittaa vaikutuksista viranomaisille.
 • Yritys käyttää kestoastioita. Mikäli kertakäyttöastioita joudutaan käyttämään poikkeustilanteissa esim. isot tilaisuudet, niin valitaan biohajoava vaihtoehto ja kierrätys hoidetaan asianmukaisesti.
 • Kaikki asiakkaiden ja henkilökunnan käytössä olevat pesu- ja puhdistusaineet sekä pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä. Pesu- ja puhdistusaineiden käytössä huomioidaan ympäristöystävälliset tavat, kuten oikea annostelu ja käyttötapa luonnossa.
  Ohjelmapalvelun aikana syntyvät jätteet kierrätetään kunnan jätehuoltomääräyksiä noudattaen, mutta mahdollisimman vähän kuormittaen. Yritys ohjeistaa myös asiakkaita jätteiden lajittelusta ja käsittelystä. Lisäksi luonnossa ohjeistetaan käymälöiden sijainnista.
 • Moottoroidut kulkuvälineet ovat hiljaisia ja vähäpäästöisiä. Moottoroidut ohjelmapalvelut toteutetaan merkittyjä reittejä pitkin.
  Moottoroituja ohjelmapalveluja on yrityksen tarjoamista ohjelmapalveluista/kausi max. 50 %. Rajoitus ei koske 100 % uusiutuvalla energialla ladattavia sähkökäyttöisiä kulkuneuvoja.
 • Yritys ei järjestä retkiä, joissa maalla tai ilmassa eläviä luonnonvaraisia eläimiä houkutellaan valokuvattavaksi/katseltavaksi äänillä tai ruoalla tai muutoin puututaan/estetään luonnonvaraisten eläinten vapaa liikkuminen luonnossa.
 • Yritys ei tarjoa lainkaan aktiviteetteja, joissa käytetään moottoroituja kulkuvälineitä.
 • Yritys kannustaa asiakkaita matkustamaan kohteeseen ympäristöystävällisesti.
 • Yritys tarkkailee alueella vierailevien matkailijoiden kokonaismäärää. Yritys sitoutuu ilmoittamaan viranomaisille mahdollisista liikaturismin riskeistä tai ilmentymistä paikalliselle luonnolle tai kulttuurille.
 • Yritys toimii yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa ja tarjoaa paikallisille asukkaille sekä kävijöille mahdollisuuksia osallistua kohteen hoitoon ja kehittämiseen. Palautetta kerätään aktiivisesti paikallisilta.
 • Yritys kannustaa asiakkaita käyttämään ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita.
 • Yritys ei käytä lainkaan kertakäyttöastioita.
 • Retkieväissä tai retkeä ennen tai jälkeen tarjottavissa elintarvikkeissa suositaan paikallisia tuotteita ja elintarvikkeita tai luomutuotteita, nimeä vähintään kaksi.
 • Asiakkaita kannustetaan keräämään roskia retken aikana tai jälkeen.
 • Uusia ohjelmapalveluita suunniteltaessa huomioidaan lähiliikenteen aikataulut retkien aloitus-/lopetusajoissa sekä hyödynnetään lähiliikenteen pysäkkejä retkien lähtöpisteinä.
 • Kohde tarjoaa asiakkailleen tietoa lähialueen Blue Flag -rannoista.
 • Yritys on sitoutunut noudattamaan vastuullisesti ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteita ja viestii sitoumuksesta ympäristöpolitiikassaan ja/tai verkkosivuillaan.
 • Kohteessa on sähköauton latauspiste.
 • Työntekijä/työntekijät ovat suorittaneet vapaaehtoisen Matkailualan turvallisuuspassin.
 • Työntekijä/työntekijät ovat/kouluttautuvat erä- tai luonto-oppaaksi.
 • Työntekijä/työntekijät ovat/ kouluttautuvat kansallispuisto-oppaiksi.
 • Yrityksen työntekijät ovat laskeneet oman henkilökohtaisen hiilijalanjälkensä. Laskentatyökalu ilmoitetaan, mikäli tieto julkaistaan.
 • Ohjelmapalvelun yhteydessä ilmoitetaan ohjelmapalvelun hiilijalanjälki/henkilö. Laskentatyökalu ja laskutapa (rajaus) on ilmoitettu tiedon yhteydessä esimerkiksi kaavion avulla, käytetyt päästölähteet ovat myös laskelmassa näkyvissä.
6.A MATKAILUELÄINTEN HYVINVOINTI: VETOKOIRAT

Matkailueläimiin perustuvat aktiviteetit ovat monesti keskeinen osa luonto-ohjelmapalveluja tarjoavien yritysten tarjontaa. Green Activities -kriteeristö edellyttää, että yritys on sitoutunut matkailueläinten hyvinvointia edistäviin toimintatapoihin. Ensimmäisenä on kehitetty vetokoiria koskevat hyvinvointikriteerit, jatkossa ne tullaan tekemään myös matkailuporoja käyttäviä yrityksiä varten.

Kriteerien täyttämisen lisäksi yrityksen tulee toimittaa vuosittain seuraavat tiedot:

Koirien lukumäärä
Ilmoita kokonaismäärä vakituisesti tarhalla asuvista koirista ja erottele kokonaismäärästä:
yhteensä: _________
0–1-vuotiaat: _________
työkoirat: _________
seniorikoirat: _________

Kuluneen vuoden aikana
syntyneet koirat__________
lopetetut/kuolleet koirat __________
myydyt/adoptoidut koirat __________

Alihankkijat: ilmoita sesonkiaikana käytettyjen alihankkijoiden nimi, yritys ja alihankkijan koirien lukumäärä.
Koirien lukumäärä__________

Nimeä kennelin johtaja______________

Montako työntekijää kennelissä on (vakituinen/sesonki)? ___________/____________

Viimeisin valvontaeläinlääkärin käynti? Päivämäärä: __/__/20__.’

  Valvontaeläinlääkärin lausunto tulee liittää hakemukseen.

Viimeisin Tukesin tarkistuskäynti ja tarkistusraportti (mikäli on ollut Tukesin käynti viimeisen 2 vuoden aikana). Päivämäärä: __/___/20__

Tukesin tarkistusraportti tulee littää hakemukseen.

 • Jokaisella koiralla on turvallinen, riittävän lämmön ja ilmavaihdon tarjoava koppi. Kopin lattian tulee lämpöeristetty ja irti maasta, eikä se saa seistä vedessä lumien sulamisaikaan. Kopeissa tulee olla erityisesti talvella kuivia pehmikkeitä. Kopit tulee puhdistaa säännöllisesti ja desinfioida vuosittain.
 • Koirien tarhat siivotaan vähintään päivittäin.
 • Koirien pitopaikka on turvallinen, koirien ryhmittely on suunnitelmallista ja ryhmittelyssä huomioidaan koirien erityistarpeet. Aikuisia koiria saa olla pysyvästi samassa tarhassa maksimissaan 4.
 • Koirien pitopaikkoja valvotaan 24/7. Kennelin alueella tai sen välittömässä läheisyydessä tulee aina olla vähintään yksi henkilö, joka pääsee tarvittaessa paikalle 20 minuutissa.
 • Koirien ulosteet kerätään keskitetysti paikkaan, jossa niiden ympäristövaikutuksia voidaan kontrolloida, esim. tiivispohjainen alue/siirtolava. Ulosteiden loppusijoitukselle on tehty suunnitelma, jossa estetään suotovesien päätyminen pohjavesiin.
 • Koirien varusteet ovat siistit, ehjät ja sopivat. Vetoliinat on suojattu (ei paljasta vaijeria). Tarvittaessa käytetään hyvinvointia lisääviä varusteita, kuten takkeja tai tassusuojia. Takkien tulee olla topattuja ja viimanpitäviä. Yli yön kestävillä retkillä koirilla tulee olla lepoajalla päällään vuorelliset takit, mikäli niillä ei ole koppia.
 • Koirien kuljetukseen varatun kaluston tulee hyväkuntoista ja turvallista sekä säännöllisesti tarkastettua.
 • Koirien ruokintaan on kirjalliset ohjeet henkilökunnalle. Koirat ruokitaan laadukkaalla ruualla (rasvapitoisuus vähintään 15 %, valkuaispitoisuus vähintään 30 %). Talvikaudella ruokinta vähintään 2 krt/vuorokaudessa, kesällä 1–2 krt/vrk. Toinen ruokinta voi olla nestemäistä ravintoa.
 • Koirien juottamiseen on kirjalliset ohjeet henkilökunnalle. Juottaminen tapahtuu talvella vähintään 2 x pvä, sulan kauden aikana vettä oltava saatavilla koko ajan. Koirien tulee saada nestettä, lumen syöminen ei korvaa juottamista. Lämpimillä ilmoilla vedet täytyy vaihtaa vesikuppeihin vähintään 2 kertaa päivässä.
 • Koiria liikutetaan säännöllisesti ympäri vuoden, sääolosuhteet huomioiden. Sesongin ulkopuolella koiria liikutetaan vähintään 16 krt kuukaudessa vähintään 45 min kerrallaan. Liikuttaminen voi olla vetoharjoitusta, kävelytystä, ulkoilua vähintään 500m2 juoksutarhassa tai kävelytyskoneessa. Ylin lämpötilaraja vetoharjoittelulle/ muulle raskaalle liikuttamiselle on rodusta riippuen +15/ +20 C°. Tästä voidaan poiketa, mikäli se ei vaaranna koirien hyvinvointia. Tuulen purevuus huomioiden yli -25 C° pakkasessa lyhytturkkisilla koirilla tulee käyttää takkeja.
 • Koiria harjoitetaan ja käytetään työssä huomioiden kunkin yksilön kunto ja työinto. Harjoituksista, työstä ja vapaapäivistä pidetään kirjaa koirakohtaisesti. Vapaapäiviä tulee olla sesonkiaikana vähintään 8 pvää/kk.
 • Yrityksellä on ylös kirjatut periaatteet siihen, miten koirien työintoa tarkkaillaan ja ylläpidetään. Koiria ei saa millään tavoin pakottaa työhön.
 • Johtajia ei koskaan kytketä pelkästään kaulapannasta/seisingistä valjakon suorassa pitämiseksi, vaan tarvittaessa pääliinasta.
 • Koiran tulee olla vähintään 1 vuoden ikäinen osallistuessaan työhön.
 • Harjoittelu aloitetaan vähintään 3 kk ennen täyspitkien matkojen ajamista.
 • Yrityksellä on suunnitelmat koirien eläköitymiseen tai uudelleen sijoitukseen, mikäli/kun ne eivät enää sovellu vetokoiran työhön.
 • Jokaisesta koirasta kirjataan ylös ja pidetään ajan tasalla oleelliset tiedot (sukupuu, terveystiedot, lääkitys, rokotus ja madotus, harjoittelu, käyttäytyminen, siitoskäyttö, eläköityminen, lopettaminen).
 • Jokainen koira on sirutettu (kriteeristön voimaantulon jälkeen hankitut koirat), rokotettu ja madotettu, ja sen terveydentilaa seurataan säännöllisesti. Koirien kynsien säännöllisestä leikkaamisesta pidetään huolta myös lepokaudella.
 • Yrityksellä on toimintasuunnitelma eläinten loukkaantumisen varalta. Toimintasuunnitelman tulee sisältää:
  – Pelastussuunnitelma kennelin koirien evakuoimiseksi (esim. tulipalo tms.)
  – kirjalliset hoito-ohjeet koirien hoitoon yllättäviä tilanteitä varten(esim. vastuuhenkilön/hoitohenkilöstön loukkaantuessa, koirien tunnistaminen jne.).
  – Lähimpien eläinlääkärien yhteystietojen tulee olla kaikkien työntekijöiden helposti
  löydettävissä.
  – Miten loukkaantunut koira kuljetetaan eläinlääkäriin.
 • Tarhalla tulee olla koirien EA-välineet sekä mahdollisuus ottaa koira sisätiloihin sairastamaan (koti tai koirasairaala, jossa ympärivuorokauden päivystys).
 • Yrityksellä on ylös kirjattu toimintatapa siihen, millä edellytyksellä koira voidaan lopettaa. Suunnitelmaan tulee sisältyä se, miten koirien ruumiit hävitetään asianmukaisesti. Lopettamiseen hyväksyttäviä syitä ovat koiran vakava sairaus/vamma, pysyvä liikuntakyvyttömyys tai vakavat käytöshäiriöt. Terveitä ja elinkelpoisia vahinkopentueita ei lopeteta, vaan niille tulee pyrkiä etsimään koti. Lopettaminen suositellaan tehtäväksi vain eläinlääkärin toimesta.
 • Tarhalle kuolleista/lopetetuista koirista tulee kirjata mahdollinen kuolinsyy ja tartuntatautiepäilyssä tehdä ruumiinavaus. Mikäli koira lopetetaan muuten kuin nukuttamalla, sitä ei saa tehdä muiden koirien nähden.
 • Koirien jalostaminen on suunnitelmallista ja siitä pidetään kirjaa. Vahinkopentueet pyritään estämään kaikin mahdollisin keinoin. Terveitä ja elinkelpoisia vahinkopentueita ei lopeteta, vaan niille tulee pyrkiä etsimään koti.
 • Penikoimiselle tulee olla varattu tilat sisätiloissa. Pennut ja emo tulee pitää erillään muista stressittömässä, kuivassa ja lämpimässä paikassa.
 • Pentujen ja nuoria koiria tulee sosiaalistaa ja opettaa toimimaan yhdessä muiden koirien ja ihmisten kanssa. Tarkalla nuorten koirien opettamisella ja sosiaalistamisella saadaan käytösongelmia ennaltaehkäistyä ja käytöshäiriöt minimoitua.
 • Eläinmatkailuyrityksen henkilökunnan tulee olla alansa ammattilaisia; ammattitutkinnon tai vastaavat tiedot useamman vuoden kokemuksen kautta omaavia henkilöitä. Mikäli harjoittelijoita käytetään, he eivät koskaan ole yksin vastuussa koirien hoidosta/ohjelmien toteutuksesta.
 • Yrityksen tulee varmistua siitä, että kaikki yrityksen työntekijät, harjoittelijat ja vapaaehtoiset ovat tapaturmavakuutuksen piirissä.
 • Yrityksellä on koulutussuunnitelma, jonka mukaan kaikki eläinten kanssa työskentelevät perehdytetään omien matkailueläinten hyvinvointiin.
 • Yrityksellä on suunnitelma omistajien/kennelinhoitajien loukkaantumisen / kuoleman varalta. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuka ottaa vetovastuun, jos omistajat eivät kykene huolehtimaan koirista.
 • Yritys viestii eläinten hyvinvoinnista asiakkaille. Yrityksellä on suunnitelma tätä viestintää koskien.
 • Eläinten hyvinvointi tulee mainita yrityksen vastuullisuussuunnitelmassa (Green Activities-kriteeri 1.3.).
 • Koirien jaloittelutarhassa/harjoittelualueella on viilennysallas tai sadetin.
 • Yrityksessä on vähintään 1000 m2 juoksutustarha tai kävelytyskone.
 • Koiria ei pidetä ketjussa.
 • Tarhojen koko on vähintään 1,5-kertainen eläinsuojelulain minimiin nähden.
 • Koirille on järjestetty tarhaan tai juoksutustarhaan virikkeitä (tasoja/rakennelmia, namien etsintää, leluja, pallon heittoa, temppujen opettamista, tms.).
 • Yli yön kestävillä retkillä koirilla on eristetty, suojaisa nukkumapaikka (koppi tms.).
 • Koirilla on mahdollisuus jaloitella sesongin ulkopuolella päivittäin, lämpötilarajat huomioiden.
 • Harjoittelu aloitetaan vähintään 3 kk ennen sesongin alkua.
 • Eläköityneet, terveet koirat jäävät tarhalle, tai yrityksellä on adoptio- tai kummiohjelma, jossa asiakkaat voivat sitoutua rahoittamaan eläköityvien koirien ylläpitoa. Mikäli yrityksellä on adoptio-ohjelma, tulee siihen sisältyä sisällä asumiseen totuttaminen, adoptoijan ohjeistus ja vähintään 6 kk seuranta. Mikäli adoptoija joutuu seurannan aikana luopumaan koirasta, sitoutuu tarha etsimään sille uuden sijoituspaikan/ottamaan sen takaisin tarhalle.
 • Kaikki edellisen 12 kk aikana eläköityneet koirat on saatu sijoitettua tarhalle, adoptio-ohjelman puitteissa tai niille on löytynyt kummi, joka vastaa niiden ylläpitokustannuksista.
 • Koirien ulosteet kompostoidaan keskitetysti tai toimitetaan biokaasulaitokselle, mikäli alueella sellainen on.
 • Kennelin alueella/välittömässä läheisyydessä asuu pysyvästi henkilökuntaa.
 • Safaritoiminnassa yhden oppaan vastuulla on korkeintaan 6 valjakkoa.
 • Kaikilla yrityksen eläintenhoitajilla on eläintenhoitajan, luonto-oppaan tai muu soveltuva ammattitutkinto.
 • Yrityksen kaikki retkien toteuttamiseen osallistuvat työntekijät ovat palkattuja (yritys ei käytä palkattomia vapaaehtoisia retkien toteuttamisessa).
 • Harjoittelijat ovat eläinlääkintäalan, eläinhoitoalan tai eräopasalan opiskelijoita.
 • Kennelinpitäjä ja/tai työntekijät osallistuvat vuosittain koulutuksiin tai seminaareihin, jossa käsitellään työkoirien yleistä hyvinvointia, ruokintaan, treenausta tai jalostusta.
6.B MATKAILUELÄINTEN HYVINVOINTI: MATKAILUPOROT

Tämän kriteeristön vaatimukset koskevat kaikkia sertifikaattia hakevan tilan matkailukäytössä olevia poroja, vaikka niillä ei olisi pilttaa. Matkailukäytöllä tarkoitetaan kaikkia toimintoja, joissa poron liikkumista tai luontaista käyttäytymistä rajoitetaan turismitarkoituksessa (ajelut, kiinni sitominen valokuvausta tai turistien tapaamista varten jne).

Taustatiedot:

Matkailukäytössä olevien porojen lukumäärä edellisten 12 kk aikana:
koulutuksessa olevat porot: _________
matkailukäytössä olevat porot:_________
joista piltatut matkailuporot: _________

Porotilapäällikkö___________________________________

Työntekijöiden määrä (vakituinen/sesonki): ____________/______________

Viimeisin valvontaeläinlääkärin käynti? Päivämäärä: __/__/20__

Eläinlääkärin raportti tulee esittää auditoinnin yhteydessä.

Viimeisin Tukesin tarkistuskäynti. Päivämäärä: __/___/20__

Tukesin tarkistusraportti (mikäli on ollut Tukesin käynti viimeisen 2 vuoden aikana)

Edellisten 12 kk aikana käytetyt alihankkijatilat:

Yrityksen nimi: ______________________________

Vuokrattujen porojen lukumäärä______________

 • Aitaukset ovat riittävän suuria, jotta kaikilla poroilla on saatavillaan puhdasta lunta, ja porot voivat tarvittaessa väistää muita yksilöitä.
 • Aitauksissa on puita/tolppia/rakenteita, joihin porot voivat hangata sarviaan.
 • Poroilla on aitauksissa ollessaan mahdollisuus vetäytyä ihmisten näköpiiristä.
 • Kaikilla matkailukäytössä olevilla poroilla on vuosittain mahdollisuus päästä vapaaksi luontoon.
 • Tilalla on sairaille ja toipilasporoille erillinen aitaus/tila, johon asiakkaat eivät pääse.
 • Muita paitsi koulutuksessa olevia poroja ei pidetä kiinni sidottuna vuorokauden ympäri.
 • Kiinni sidotut porot ovat aina henkilökunnan valvonnassa.
 • Tilalla on käytössä järjestelyitä, joilla asiakkaiden pääsy erityisesti vielä koulutusvaiheessa olevien porojen luo ilman henkilökunnan valvontaa pyritään estämään.
 • Porot ruokitaan vähintään 2 kertaa päivässä mahdollisimman luonnonmukaisella ravinnolla.
 • Ruokinta on järjestetty niin, että pystytään varmistamaan, että kaikki yksilöt saavat riittävästi ruokaa.
 • Ruokinnan jälkeen poroilla on aina märehtimisaikaa vähintään 2 h ennen työntekoa.
 • Lumikaudella poroilla on aina puhdasta lunta saatavilla.
 • Lumettomana aikana poroille tarjotaan vettä vähintään 2 kertaa päivässä.
 • Kipu- ja tulehduslääkkeitä käytetään vain vamman/sairauden hoitoon, ei koskaan porojen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
 • Porojen kastraation suorittaa aina poronhoidon ammattilainen.
 • Sairaalla / toipilaana olevalla porolla ei koskaan teetetä työtä.
 • Lääkitys, madotus ja sairauden hoito tehdään eläinlääkärin ohjeiden mukaan.
 • Eläinlääkärin yhteystiedot ovat helposti kaikkien työntekijöiden ulottuvilla.
 • Ajeluilla rekeen otetaan olosuhteista riippuen korkeintaan 3 ihmistä kerrallaan (max 2 täysikokoista aikuista).
 • Päivittäinen työaika, jonka poro on valjastettuna (sisältäen lepotauot) on korkeintaan 8 h, sisältäen vetämistä korkeintaan 2 h kerrallaan
 • Asiakkaiden välissä porolla tulee olla lepotauko. Jos työpäivä kestää yli 4 h, siihen tulee sisältyä vähintään 1 pidempi tauko (vähintään 30 min)
 • Pidempien lepotaukojen aikana porojen tulee olla erikseen kytkettynä, eivätkä asiakkaat saa lähestyä niitä.
 • Sesonkiaikana porolla on viikossa vähintään 1 lepopäivä, jolloin se saa olla vapaana aitauksessa.
 • Tila kertoo porojen hyvinvointiin liittyvät perusasiat nettisivuillaan (miten huolehditaan niiden luontaisista tarpeista, miten porojen kanssa tulee käyttäytyä, mitä saa/ei saa tehdä) tärkeimmillä asiakkaiden ymmärtämillä kielillä.
 • Tilausvahvistusten yhteydessä asiakkaille toimitetaan selkeät ohjeet siitä, miten vierailulla tulee toimia (esim. kokoontumispaikka, odota opasta, älä lähesty poroja itsenäisesti, vältä äkkinäisiä liikkeitä, salaman käyttöä jne).
 • Asiakkaita ei päästetä tilalla porojen luo ilman henkilökunnan valvontaa.
 • Tilavierailuihin sisältyy opastus, jossa kerrotaan, miten porojen lähellä tulee toimia, mikä on sallittua ja mikä ei.
 • Asiakkaiden haitalliseen käyttäytymiseen puututaan määrätietoisesti ja ohjeistus tähän on osa henkilökunnan perehdytystä.
 • Kullakin porolla on nimetyt, sovitetut valjaat.
 • Varusteiden kuntoa seurataan ja tarvittaessa korjataan päivittäin.
 • Tilalla on paikka, jossa kastuneet valjaat voidaan kuivata yön aikana.
 • Porojen kuljetukseen käytettävä kalusto on turvallista ja riittävän tilavaa. Kuljetuskopissa on liukumaton lattia, korkeintaan 2 poroa/hiace ja riittävä ilmanvaihto.
 • Reitit on suunniteltu niin, että ne ovat turvallisia niin poroille kuin ihmisillekin. Reitit tarkastetaan ja huolletaan päivittäin.
 • Yritys pitää kirjaa ainakin seuraavista seikoista: porojen työvuorot ja vapaapäivät, yksilöllinen ruokinta/lääkintä ja terveydentilan muutokset, poikkeus- ja vaaratilanteet.
 • Tilalla on nimetty porotilapäällikkö, joka on pätevä poroihminen.
 • Porojen koulutus toteutetaan porotilapäällikön valvonnassa.
 • Tilalla on kirjallinen toimintasuunnitelma sen varalta, että porotilapäällikkö ei voi hoitaa tehtäviään esim. sairastumisen vuoksi.
 • Henkilökunnan perehdyttämiseen on laadittu kirjallinen suunnitelma, jotta varmistetaan että kaikki tuntevat toimintatavat erityisesti poikkeustilanteissa.
 • Kaikilla palkatuilla työntekijöillä on voimassa oleva ensiaputodistus (EA1 tai vastaavat taidot)
 • Mikäli tilalla käytetään harjoittelijoita, he eivät ole yksin vastuussa porojen hoidosta, opastamisesta tai asiakkaista.
 • Porojen kastraatio suoritetaan eläinlääkärin läsnä ollessa.
 • Porojen kastraation yhteydessä niille annetaan kivunlievitystä.
 • Poroilla on työkirjanpidon mukaan ollut vähintään 2 vapaapäivää viikossa edellisenä talvikautena.
 • Lepotaukojen aikana porot irrotetaan reen edestä.
 • Tila ilmoittaa nettisivuillaan, että rekeen otetaan korkeintaan 2 ihmistä kerrallaan.
 • Tila ilmoittaa nettisivuillaan, että porojen työpäivän pituus ei koskaan ylitä 4 tuntia.
 • Tilalla on näkyvissä kirjallinen ohjeistus hyvistä toimintatavoista niillä kulkureiteillä, joita pitkin asiakkaat useimmiten saapuvat. Ohjeistus on nähtävissä vähintään 2 kielellä.
 • Asiakaspalautetta kerätään suunnitellusti lomakkeella/kyselyllä, jossa kysytään myös porojen hyvinvointiin/käsittelyyn/niihin liittyvään ennakkotiedotukseen liittyvistä asioista.
 • Liite: lomake tai kysely, jossa on asiaa koskevia kysymyksiä.
 • Asiakaspalautteessa esiin nousseet epäkohdat käsitellään henkilökunnan kanssa, ja niiden korjaamiseksi tehdään kirjallinen suunnitelma.
 • Liite: pöytäkirja ja toimintasuunnitelma, miten asiakaspalautteeseen on reagoitu.
 • Tilalla on vaihtoehtoiset reitit valmiina, ja käytettävä reitti valitaan päiväkohtaisen kelin ja olosuhteiden mukaan.
 • Koko henkilökunta on palkattua (palkattomia harjoittelijoita/vapaaehtoisia ei käytetä.)
 • Koko henkilökunta on pätevää (kaikilla on alalle soveltuva koulutus tai useamman vuoden työkokemus alalta).
 • Harjoittelijat ovat poronhoidon tai matkailualan tutkinto-opiskelijoita.
 • Edellisen 12 kk aikana henkilökunnalle on tarjottu koulutusta liittyen turvallisuuteen, porojen hoitoon/terveyteen/käsittelyyn.