Hakuaikataulu 2021
Hinnat
Palveluehdot

Kuvassa: Saijan Lomakartanon ohjelmapalvelut.

Green Activities -kriteeristö

Green Activities -ympäristömerkki edellyttää, että kohde täyttää Green Activities -kriteerit. Kriteeristö kattaa 4 toiminnan osa-aluetta kaikille ohjelmapalveluyrityksille, lisäksi eläinmatkailuyrityksille on matkailueläinten hyvinvointiin keskittyvä luku 5. Huom! Uusi kriteeristö astuu voimaan vuoden 2022 alusta, ja silloin osa-alueita on 5/6.

Perus- ja pistekriteerit

Green Activities -vaatimukset on jaettu kahteen luokkaan:

PAKOLLISET PERUSKRITEERIT

Pakolliset peruskriteerit asettavat perustason, joka hakijan tulee saavuttaa jo Green Activities-merkkiä hakiessaan. Mikäli yrityksellä ei ole jotain kriteeristön osa-aluetta koskevia toimintoja, jätetään sitä koskevat vaatimukset pois. Erittäin painavista syistä voidaan yksittäisistä pakollisista peruskriteereistä myöntää Green Activities -tuomariston päätöksellä vapautus.

PISTEKRITEERIT

Jatkohakemuksen yhteydessä kohteen toiminnan tulee täyttää kaikki Green Activities-merkin pakolliset kriteerit sekä vuosittain kasvava määrä pistekriteereitä.

Green Activities -kriteeristö 31.12.2021 asti

1. YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

Ympäristöjohtaminen on yrityksen ympäristötyön hallintaa ja kehittämistä. Johdon sitoutuminen ja kannustava ote ympäristötyöhön luovat perustan ympäristövastuullisen ilmapiirin leviämiselle koko henkilöstön pariin. Jotta ympäristötyö olisi suunnitelmallista ja kehittyvää, yritys tarvitsee ympäristöjohtamiseensa apuvälineitä, kuten yhteisen ympäristöpolitiikan ja konkreettista ympäristötyötä ohjaavan toimintasuunnitelman sekä avainhenkilönä toimivan ympäristövastaavan.

 • Yritys noudattaa toiminnassaan Suomen ympäristölakeja ja -asetuksia, ja täyttää kaikki toimintaansa koskevat lakisääteiset velvoitteet.
 • Johto on sitoutunut ympäristötyöhön ja nimittänyt kohteeseen ympäristövastaavan. Ympäristövastaava toimii myös Green Activities -yhteyshenkilönä.
 • Yrityksellä on kirjallinen ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka on hakemuksen liitteenä.
 • Yritys tavoittelee ympäristötyössään jatkuvaa parantamista. Yrityksellä on kirjatut, vähintään vuosittain tarkasteltavat, konkreettiset ympäristötavoitteet, joille on tavoiteaikataulu ja vastuuhenkilöt. Liitteeksi seuraavan 12kk ympäristötavoitteet (vähintään 3).
 • Green Activities -ympäristöohjelman dokumentaatio on kerätty ympäristökansioksi.
 • Ympäristövastaava varmistaa, että Green Activities -kriteerien mukainen toiminta tarkastetaan vuosittain.
 • Kohde tekee aktiivista ympäristöyhteistyötä yhden tai useamman tärkeäksi määrittelemänsä sidosryhmän kanssa.
 • Yritys ei myy eikä esittele tuotteita, jotka vaarantavat paikallisen luonnon tai kulttuurin säilymisen.
 • Yritys mittaa oman hiilijalanjälkensä.
 • Yritys tukee lähiyhteisössään ympäristön hyvinvointia edistävää toimintaa.
 • Yritys toteuttaa toimissaan kulttuurisesti kestävää matkailua arvostaen ja suojellen paikalliskulttuuria ja paikallista elämäntapaa sekä tukee alueen elinvoimaisuutta.
 • Yritys kerää ja lahjoittaa tarpeettomat tavarat ja materiaalit hyväntekeväisyyteen. Lahjoitukset tehdään harkitusti ja siten, että lahjoitus hyödyttää vastaanottajaa pitkäkestoisesti.
 • Yritys on tehnyt Sitoumus 2050 – kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen.

2. HENKILÖSTÖN OSALLISTAMINEN

Johdon ja henkilökunnan välinen yhteistyö ja sujuva kommunikaatio ovat pohja yrityksen pitkäjänteiselle ympäristötyölle. On tärkeää, että ympäristötyöllä on johdon tuki, ja että henkilökunnan jäsenet sitoutuvat Green Activities -toimintaan osana päivittäistä työtään ja osaavat informoida asiakkaita yrityksen tekemästä ympäristötyöstä.

 • Johto pitää henkilökunnan kanssa säännöllisesti kokouksia, joissa käydään läpi kohteen nykyinen ympäristötyö ja tulevat toimenpiteet.
 • Ympäristövastaava ja muut ympäristökysymysten parissa työskentelevät saavat vuosittain koulutusta omaan työhönsä liittyvissä ympäristöasioissa.
 • Henkilökunnalla on selkeät ohjeet miten ja missä tilanteissa asiakkaille kerrotaan ympäristötyöstä.
 • Johto kannustaa henkilökuntaa kehittymiseen ja kehittämiseen ympäristökysymyksissä.
 • Johto kannustaa henkilökuntaa ympäristöystävällisyyteen työmatka- ja hyvinvointiliikkumisessa.

3. ASIAKKAIDEN OSALLISTAMINEN

Ympäristökasvatus on tärkeä osa Green Activities -kohteen toimintaa ja ympäristötyötä. Osallistaminen on yksi ympäristökasvatuksen päämääristä, jonka tavoitteena on kannustaa yksilöitä tai yhteisöjä mukaan ympäristötyöhön. Yrityksen näkökulmasta asiakkaiden osallistaminen on keskeisessä asemassa, ja siihen pyritään toisaalta lisäämällä heidän ympäristötietoisuutta ja toisaalta innostamalla heitä konkreettisiin ympäristötekoihin.

 • Green Activities -sertifikaatti on näkyvästi esillä.
 • Green Activities -materiaalia on asiakkaiden helposti saatavissa näkyvällä paikalla.
 • Kohteen www-sivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja muussa sähköisessä viestinnässä on tietoa Green Activities:istä ja kohteen ympäristötyöstä.
 • Henkilökunta kertoo asiakkaille ympäristötyöstä ja innostaa heitä osallistumaan.
 • Yrityksen henkilökunta osaa kertoa asiakkaille kohteen ympäristötavoitteista ympäristötyöstä.
 • Yrityksen henkilökunta osaa neuvoa asiakkaita julkisen liikenteen käytössä. Aikataulut ja reittioppaat ovat asiakkaiden helposti saatavilla.
 • Yritys viestii asiakkailleen näkyvästi ja selkeästi esim. kyltein miten henkilökunta ja asiakkaat voivat säästää energiaa ja vettä.
 • Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus arvioida yrityksen ympäristötyötä.
 • Yritys viestii ympäristötekojen vaikutuksista ja innostaa heitä osallistumaan.
 • Yritys on tehnyt näkyvän ympäristökampanjan asiakkaille.
 • Ympäristöviestintä on sisällytetty yrityksen viestinnän vuosisuunnitelmaan.
 • Yritys palkitsee asiakkaitaan ympäristöteoista.

4. YMPÄRISTÖAKTIVITEETIT

Suomalainen luonto on yksi suurimpia matkailuvalttejamme. Ihmisen luontosuhde vaikuttaa tapaamme kohdella luontoa ja ympäristöä. Green Activities-yritysten toiminta perustuu luonnon kestävään käyttöön.

 • Yritys on sitoutunut noudattamaan kestävän matkailun periaatteita. Sitoutuminen mainitaan yrityksen ympäristöpolitiikassa.
 • Yritys on sitoutunut noudattamaan luonnossa liikkumista koskevia määräyksiä ja ohjeistamaan asiakkaita luonnossa liikkumiseen. Sitoutumisesta suositellaan mainitsemaan yrityksen ympäristöpolitiikassa.
 • Yrityksellä on turvallisuussuunnitelma kaikista ohjelmapalveluista, suunnitelmissa on arvioitu myös riskit. Yritys ylläpitää ja päivittää reittikartastoja, jotka ovat saatavilla käyttäjille sekä pelastuslaitokselle. Reittien tärkeimmät GPS-koordinaatit (aloitus-, lopetus-, palvelupisteet, risteykset), matkapuhelimen kuuluvuus ja hätänumerot on informoitu asiakkaille. Hakemuksen liitteenä on vähintään yksi (1) sulan maan ohjelmapalvelun ja yksi (1) talviohjelmapalvelun turvallisuussuunnitelma ja reittikuvaus GPS-koordinaatein.
 • Yritys kuvailee sanallisesti tai kuvallisesti (ulko)reitin ja ohjeistaa vierailijoita ohjelmapalvelun haasteellisuudesta etukäteen esimerkiksi Suomen Ladun ohjeiden mukaisesti. Yritys opastaa asiakkaita etukäteen tarvittavista varusteista (asiakkaan omat ja tuotteeseen sisältyvät). Kieliversioita on saatavilla asiakaskunnan mukaan.
 • Paikallinen tietämys ja kulttuuri ovat ohjelmapalveluiden lähtökohta. Yrityksen työntekijät tuntevat hyvin alueen sekä paikalliset olot. Yritys tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa pitäen selvänä toimijoiden roolit ja vastuut kohteen hoidossa ja palveluiden tuottamisessa.
 • Yritys kannustaa ja tukee asiakkaiden pidempiaikaista viipymää ja palvelujen monipuolista käyttöä matkailualueella tarjoamalle asiakkaille etukäteen tietoa alueen muista palveluista, kohteista ja/tai paikallisesta kulttuurista.
 • Ohjelmapalveluiden vetäjillä/oppailla on ohjelmapalvelun vaativuuteen nähden riittävä koulutus tai vastaavat tiedot useamman vuoden kokemuksen kautta. Kaikilla oppailla on voimassa oleva ensiapukoulutus.
 • Jokamiehenoikeuksista ja -velvollisuuksista viestitään asiakkaille. Työpajatoiminnassa ja kaupunkiympäristössä toimiessa tämä kriteeri voidaan korvata muilla ympäristöystävällisillä, luontoa kunnioittavilla toimintavoilla viestimisellä, kts. tarkemmat tiedot kriteeristöoppaasta.
 • Yritys ohjeistaa asiakkaitaan, miten ylläpidetään ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta. Yrityksen henkilökunta ymmärtää miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää ja osaa tarvittaessa kertoa siitä asiakkaille.
 • Yritys noudattaa jokamiehenoikeuksien mukaisesti tulentekoon liittyviä ohjeistusta ja metsäpalovaroituksia. Yritys toimii kaikessa toiminnassaan metsäpaloja ehkäisevästi, informoi asiakkaita metsäpalovaroituksista, tulentekokielloista sekä ohjeistaa asiakkaat tulentekoon turvallisesti.
 • Yritys seuraa vuosittain/kausittain oman toimintansa vaikutuksia luontoympäristöön (polkujen kuluminen, roskaantuminen, vesien pilaantuminen, vaikutukset eliöstöön, lainvastainen kasvien poimiminen), tarvittaessa muuttaa reittejä ja ilmoittaa vaikutuksista viranomaisille.
 • Yritys käyttää kestoastioita. Mikäli kertakäyttöastioita joudutaan käyttämään poikkeustilanteissa esim. isot tilaisuudet, niin valitaan biohajoava vaihtoehto ja kierrätys hoidetaan asianmukaisesti.
 • Kaikki asiakkaiden ja henkilökunnan käytössä olevat pesu- ja puhdistusaineet sekä pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä. Pesu- ja puhdistusaineiden käytössä huomioidaan ympäristöystävälliset tavat, kuten oikea annostelu ja käyttötapa luonnossa.
  Ohjelmapalvelun aikana syntyvät jätteet kierrätetään kunnan jätehuoltomääräyksiä noudattaen, mutta mahdollisimman vähän kuormittaen. Yritys ohjeistaa myös asiakkaita jätteiden lajittelusta ja käsittelystä. Lisäksi luonnossa ohjeistetaan käymälöiden sijainnista.
 • Moottoroidut kulkuvälineet ovat hiljaisia ja vähäpäästöisiä. Moottoroidut ohjelmapalvelut toteutetaan merkittyjä reittejä pitkin.
  Moottoroituja ohjelmapalveluja on yrityksen tarjoamista ohjelmapalveluista/kausi max. 50 %. Rajoitus ei koske 100 % uusiutuvalla energialla ladattavia sähkökäyttöisiä kulkuneuvoja.
 • Yritys ei järjestä retkiä, joissa maalla tai ilmassa eläviä luonnonvaraisia eläimiä houkutellaan valokuvattavaksi/katseltavaksi äänillä tai ruoalla tai muutoin puututaan/estetään luonnonvaraisten eläinten vapaa liikkuminen luonnossa.
 • Yritys ei tarjoa lainkaan aktiviteetteja, joissa käytetään moottoroituja kulkuvälineitä.
 • Yritys kannustaa asiakkaita matkustamaan kohteeseen ympäristöystävällisesti.
 • Yritys tarkkailee alueella vierailevien matkailijoiden kokonaismäärää. Yritys sitoutuu ilmoittamaan viranomaisille mahdollisista liikaturismin riskeistä tai ilmentymistä paikalliselle luonnolle tai kulttuurille.
 • Yritys toimii yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa ja tarjoaa paikallisille asukkaille sekä kävijöille mahdollisuuksia osallistua kohteen hoitoon ja kehittämiseen. Palautetta kerätään aktiivisesti paikallisilta.
 • Yritys kannustaa asiakkaita käyttämään ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita.
 • Yritys ei käytä lainkaan kertakäyttöastioita.
 • Retkieväissä tai retkeä ennen tai jälkeen tarjottavissa elintarvikkeissa suositaan paikallisia tuotteita ja elintarvikkeita tai luomutuotteita, nimeä vähintään kaksi.
 • Asiakkaita kannustetaan keräämään roskia retken aikana tai jälkeen.
 • Uusia ohjelmapalveluita suunniteltaessa huomioidaan lähiliikenteen aikataulut retkien aloitus-/lopetusajoissa sekä hyödynnetään lähiliikenteen pysäkkejä retkien lähtöpisteinä.
 • Kohde tarjoaa asiakkailleen tietoa lähialueen Blue Flag -rannoista.
 • Yritys on sitoutunut noudattamaan vastuullisesti ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteita ja viestii sitoumuksesta ympäristöpolitiikassaan ja/tai verkkosivuillaan.
 • Kohteessa on sähköauton latauspiste.
 • Työntekijä/työntekijät ovat suorittaneet vapaaehtoisen Matkailualan turvallisuuspassin.
 • Työntekijä/työntekijät ovat/kouluttautuvat erä- tai luonto-oppaaksi.
 • Työntekijä/työntekijät ovat/ kouluttautuvat kansallispuisto-oppaiksi.
 • Yrityksen työntekijät ovat laskeneet oman henkilökohtaisen hiilijalanjälkensä. Laskentatyökalu ilmoitetaan, mikäli tieto julkaistaan.
 • Ohjelmapalvelun yhteydessä ilmoitetaan ohjelmapalvelun hiilijalanjälki/henkilö. Laskentatyökalu ja laskutapa (rajaus) on ilmoitettu tiedon yhteydessä esimerkiksi kaavion avulla, käytetyt päästölähteet ovat myös laskelmassa näkyvissä.
5. MATKAILUELÄINTEN HYVINVOINTI: VETOKOIRAT

Matkailueläimiin perustuvat aktiviteetit ovat monesti keskeinen osa luonto-ohjelmapalveluja tarjoavien yritysten tarjontaa. Green Activities -kriteeristö edellyttää, että yritys on sitoutunut matkailueläinten hyvinvointia edistäviin toimintatapoihin. Ensimmäisenä on kehitetty vetokoiria koskevat hyvinvointikriteerit, jatkossa ne tullaan tekemään myös matkailuporoja käyttäviä yrityksiä varten.

Kriteerien täyttämisen lisäksi yrityksen tulee toimittaa vuosittain seuraavat tiedot:

Koirien lukumäärä
Ilmoita kokonaismäärä vakituisesti tarhalla asuvista koirista ja erottele kokonaismäärästä:
yhteensä: _________
0–1-vuotiaat: _________
työkoirat: _________
seniorikoirat: _________

Kuluneen vuoden aikana
syntyneet koirat__________
lopetetut/kuolleet koirat __________
myydyt/adoptoidut koirat __________

Alihankkijat: ilmoita sesonkiaikana käytettyjen alihankkijoiden nimi, yritys ja alihankkijan koirien lukumäärä.
Koirien lukumäärä__________

Nimeä kennelin johtaja______________

Montako työntekijää kennelissä on (vakituinen/sesonki)? ___________/____________

Viimeisin valvontaeläinlääkärin käynti? Päivämäärä: __/__/20__.’

  Valvontaeläinlääkärin lausunto tulee liittää hakemukseen.

Viimeisin Tukesin tarkistuskäynti ja tarkistusraportti (mikäli on ollut Tukesin käynti viimeisen 2 vuoden aikana). Päivämäärä: __/___/20__

Tukesin tarkistusraportti tulee littää hakemukseen.

 • Jokaisella koiralla on turvallinen, riittävän lämmön ja ilmavaihdon tarjoava koppi. Kopin lattian tulee lämpöeristetty ja irti maasta, eikä se saa seistä vedessä lumien sulamisaikaan. Kopeissa tulee olla erityisesti talvella kuivia pehmikkeitä. Kopit tulee puhdistaa säännöllisesti ja desinfioida vuosittain.
 • Koirien tarhat siivotaan vähintään päivittäin.
 • Koirien pitopaikka on turvallinen, koirien ryhmittely on suunnitelmallista ja ryhmittelyssä huomioidaan koirien erityistarpeet. Aikuisia koiria saa olla pysyvästi samassa tarhassa maksimissaan 4.
 • Koirien pitopaikkoja valvotaan 24/7. Kennelin alueella tai sen välittömässä läheisyydessä tulee aina olla vähintään yksi henkilö, joka pääsee tarvittaessa paikalle 20 minuutissa.
 • Koirien ulosteet kerätään keskitetysti paikkaan, jossa niiden ympäristövaikutuksia voidaan kontrolloida, esim. tiivispohjainen alue/siirtolava. Ulosteiden loppusijoitukselle on tehty suunnitelma, jossa estetään suotovesien päätyminen pohjavesiin.
 • Koirien varusteet ovat siistit, ehjät ja sopivat. Vetoliinat on suojattu (ei paljasta vaijeria). Tarvittaessa käytetään hyvinvointia lisääviä varusteita, kuten takkeja tai tassusuojia. Takkien tulee olla topattuja ja viimanpitäviä. Yli yön kestävillä retkillä koirilla tulee olla lepoajalla päällään vuorelliset takit, mikäli niillä ei ole koppia.
 • Koirien kuljetukseen varatun kaluston tulee hyväkuntoista ja turvallista sekä säännöllisesti tarkastettua.
 • Koirien ruokintaan on kirjalliset ohjeet henkilökunnalle. Koirat ruokitaan laadukkaalla ruualla (rasvapitoisuus vähintään 15 %, valkuaispitoisuus vähintään 30 %). Talvikaudella ruokinta vähintään 2 krt/vuorokaudessa, kesällä 1–2 krt/vrk. Toinen ruokinta voi olla nestemäistä ravintoa.
 • Koirien juottamiseen on kirjalliset ohjeet henkilökunnalle. Juottaminen tapahtuu talvella vähintään 2 x pvä, sulan kauden aikana vettä oltava saatavilla koko ajan. Koirien tulee saada nestettä, lumen syöminen ei korvaa juottamista. Lämpimillä ilmoilla vedet täytyy vaihtaa vesikuppeihin vähintään 2 kertaa päivässä.
 • Koiria liikutetaan säännöllisesti ympäri vuoden, sääolosuhteet huomioiden. Sesongin ulkopuolella koiria liikutetaan vähintään 16 krt kuukaudessa vähintään 45 min kerrallaan. Liikuttaminen voi olla vetoharjoitusta, kävelytystä, ulkoilua vähintään 500m2 juoksutarhassa tai kävelytyskoneessa. Ylin lämpötilaraja vetoharjoittelulle/ muulle raskaalle liikuttamiselle on rodusta riippuen +15/ +20 C°. Tästä voidaan poiketa, mikäli se ei vaaranna koirien hyvinvointia. Tuulen purevuus huomioiden yli -25 C° pakkasessa lyhytturkkisilla koirilla tulee käyttää takkeja.
 • Koiria harjoitetaan ja käytetään työssä huomioiden kunkin yksilön kunto ja työinto. Harjoituksista, työstä ja vapaapäivistä pidetään kirjaa koirakohtaisesti. Vapaapäiviä tulee olla sesonkiaikana vähintään 8 pvää/kk.
 • Yrityksellä on ylös kirjatut periaatteet siihen, miten koirien työintoa tarkkaillaan ja ylläpidetään. Koiria ei saa millään tavoin pakottaa työhön.
 • Johtajia ei koskaan kytketä pelkästään kaulapannasta/seisingistä valjakon suorassa pitämiseksi, vaan tarvittaessa pääliinasta.
 • Koiran tulee olla vähintään 1 vuoden ikäinen osallistuessaan työhön.
 • Harjoittelu aloitetaan vähintään 3 kk ennen täyspitkien matkojen ajamista.
 • Yrityksellä on suunnitelmat koirien eläköitymiseen tai uudelleen sijoitukseen, mikäli/kun ne eivät enää sovellu vetokoiran työhön.
 • Jokaisesta koirasta kirjataan ylös ja pidetään ajan tasalla oleelliset tiedot (sukupuu, terveystiedot, lääkitys, rokotus ja madotus, harjoittelu, käyttäytyminen, siitoskäyttö, eläköityminen, lopettaminen).
 • Jokainen koira on sirutettu (kriteeristön voimaantulon jälkeen hankitut koirat), rokotettu ja madotettu, ja sen terveydentilaa seurataan säännöllisesti. Koirien kynsien säännöllisestä leikkaamisesta pidetään huolta myös lepokaudella.
 • Yrityksellä on toimintasuunnitelma eläinten loukkaantumisen varalta. Toimintasuunnitelman tulee sisältää:
  – Pelastussuunnitelma kennelin koirien evakuoimiseksi (esim. tulipalo tms.)
  – kirjalliset hoito-ohjeet koirien hoitoon yllättäviä tilanteitä varten(esim. vastuuhenkilön/hoitohenkilöstön loukkaantuessa, koirien tunnistaminen jne.).
  – Lähimpien eläinlääkärien yhteystietojen tulee olla kaikkien työntekijöiden helposti
  löydettävissä.
  – Miten loukkaantunut koira kuljetetaan eläinlääkäriin.
 • Tarhalla tulee olla koirien EA-välineet sekä mahdollisuus ottaa koira sisätiloihin sairastamaan (koti tai koirasairaala, jossa ympärivuorokauden päivystys).
 • Yrityksellä on ylös kirjattu toimintatapa siihen, millä edellytyksellä koira voidaan lopettaa. Suunnitelmaan tulee sisältyä se, miten koirien ruumiit hävitetään asianmukaisesti. Lopettamiseen hyväksyttäviä syitä ovat koiran vakava sairaus/vamma, pysyvä liikuntakyvyttömyys tai vakavat käytöshäiriöt. Terveitä ja elinkelpoisia vahinkopentueita ei lopeteta, vaan niille tulee pyrkiä etsimään koti. Lopettaminen suositellaan tehtäväksi vain eläinlääkärin toimesta.
 • Tarhalle kuolleista/lopetetuista koirista tulee kirjata mahdollinen kuolinsyy ja tartuntatautiepäilyssä tehdä ruumiinavaus. Mikäli koira lopetetaan muuten kuin nukuttamalla, sitä ei saa tehdä muiden koirien nähden.
 • Koirien jalostaminen on suunnitelmallista ja siitä pidetään kirjaa. Vahinkopentueet pyritään estämään kaikin mahdollisin keinoin. Terveitä ja elinkelpoisia vahinkopentueita ei lopeteta, vaan niille tulee pyrkiä etsimään koti.
 • Penikoimiselle tulee olla varattu tilat sisätiloissa. Pennut ja emo tulee pitää erillään muista stressittömässä, kuivassa ja lämpimässä paikassa.
 • Pentujen ja nuoria koiria tulee sosiaalistaa ja opettaa toimimaan yhdessä muiden koirien ja ihmisten kanssa. Tarkalla nuorten koirien opettamisella ja sosiaalistamisella saadaan käytösongelmia ennaltaehkäistyä ja käytöshäiriöt minimoitua.
 • Eläinmatkailuyrityksen henkilökunnan tulee olla alansa ammattilaisia; ammattitutkinnon tai vastaavat tiedot useamman vuoden kokemuksen kautta omaavia henkilöitä. Mikäli harjoittelijoita käytetään, he eivät koskaan ole yksin vastuussa koirien hoidosta/ohjelmien toteutuksesta.
 • Yrityksen tulee varmistua siitä, että kaikki yrityksen työntekijät, harjoittelijat ja vapaaehtoiset ovat tapaturmavakuutuksen piirissä.
 • Yrityksellä on koulutussuunnitelma, jonka mukaan kaikki eläinten kanssa työskentelevät perehdytetään omien matkailueläinten hyvinvointiin.
 • Yrityksellä on suunnitelma omistajien/kennelinhoitajien loukkaantumisen / kuoleman varalta. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuka ottaa vetovastuun, jos omistajat eivät kykene huolehtimaan koirista.
 • Yritys viestii eläinten hyvinvoinnista asiakkaille. Yrityksellä on suunnitelma tätä viestintää koskien.
 • Eläinten hyvinvointi tulee mainita yrityksen vastuullisuussuunnitelmassa (Green Activities-kriteeri 1.3.).
 • Koirien jaloittelutarhassa/harjoittelualueella on viilennysallas tai sadetin.
 • Yrityksessä on vähintään 1000 m2 juoksutustarha tai kävelytyskone.
 • Koiria ei pidetä ketjussa.
 • Tarhojen koko on vähintään 1,5-kertainen eläinsuojelulain minimiin nähden.
 • Koirille on järjestetty tarhaan tai juoksutustarhaan virikkeitä (tasoja/rakennelmia, namien etsintää, leluja, pallon heittoa, temppujen opettamista, tms.).
 • Yli yön kestävillä retkillä koirilla on eristetty, suojaisa nukkumapaikka (koppi tms.).
 • Koirilla on mahdollisuus jaloitella sesongin ulkopuolella päivittäin, lämpötilarajat huomioiden.
 • Harjoittelu aloitetaan vähintään 3 kk ennen sesongin alkua.
 • Eläköityneet, terveet koirat jäävät tarhalle, tai yrityksellä on adoptio- tai kummiohjelma, jossa asiakkaat voivat sitoutua rahoittamaan eläköityvien koirien ylläpitoa. Mikäli yrityksellä on adoptio-ohjelma, tulee siihen sisältyä sisällä asumiseen totuttaminen, adoptoijan ohjeistus ja vähintään 6 kk seuranta. Mikäli adoptoija joutuu seurannan aikana luopumaan koirasta, sitoutuu tarha etsimään sille uuden sijoituspaikan/ottamaan sen takaisin tarhalle.
 • Kaikki edellisen 12 kk aikana eläköityneet koirat on saatu sijoitettua tarhalle, adoptio-ohjelman puitteissa tai niille on löytynyt kummi, joka vastaa niiden ylläpitokustannuksista.
 • Koirien ulosteet kompostoidaan keskitetysti tai toimitetaan biokaasulaitokselle, mikäli alueella sellainen on.
 • Kennelin alueella/välittömässä läheisyydessä asuu pysyvästi henkilökuntaa.
 • Safaritoiminnassa yhden oppaan vastuulla on korkeintaan 6 valjakkoa.
 • Kaikilla yrityksen eläintenhoitajilla on eläintenhoitajan, luonto-oppaan tai muu soveltuva ammattitutkinto.
 • Yrityksen kaikki retkien toteuttamiseen osallistuvat työntekijät ovat palkattuja (yritys ei käytä palkattomia vapaaehtoisia retkien toteuttamisessa).
 • Harjoittelijat ovat eläinlääkintäalan, eläinhoitoalan tai eräopasalan opiskelijoita.
 • Kennelinpitäjä ja/tai työntekijät osallistuvat vuosittain koulutuksiin tai seminaareihin, jossa käsitellään työkoirien yleistä hyvinvointia, ruokintaan, treenausta tai jalostusta.