Hakuaikataulu
Maksut
Palveluehdot

Green Key -kriteeristö 2022-2025

Green Key -sertifikaatin saaminen edellyttää, että kohde täyttää Green Key -kriteerit. Kriteeristö kattaa 13 toiminnan osa-aluetta, jotka ovat kaikille asiakaskategorioille samat. Kriteerit voivat kuitenkin vaihdella hieman yritystyypistä riippuen.

Perus- ja pistekriteerit

Green Key -ympäristömerkki edellyttää, että kohde täyttää Green Key-vaatimukset eli kriteerit, jotka on jaettu perus- ja pistekriteereihin. Mikäli kriteeri koskee toimintoa, jossa kohde käyttää alihankkijaa tai vuokratyövoimaa, kohde sitouttaa nämä toimijat Green Key:n mukaisiin toimintamalleihin ja vastaa heidän puolestaan kriteerien toteutumisesta.

1) PAKOLLISET PERUSKRITEERIT

Pakolliset peruskriteerit asettavat perustason, ja hakijan tulee täyttää ne kaikki jo Green Key -merkkiä hakiessaan. Mikäli kohteella ei ole jotain kriteeristön osa-aluetta koskevia toimintoja, jätetään sitä koskevat vaatimukset pois. Erittäin painavista syistä voidaan yksittäisistä pakollisista peruskriteereistä myöntää Green Key-tuomariston päätöksellä vapautus.

2) Valinnaiset pistekriteerit

Ensimmäisen vuoden hakemuksessa ei vaadita pistekriteereiden täyttämistä. Jatkohakemuksen yhteydessä kohteen toiminnan tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit sekä vuosittain kasvava määrä pistekriteereitä. Pistekriteereitä voidaan tavoitella halutussa järjestyksessä ja tahdissa, kuitenkin vähintään alla olevan kuvaajan määrittelemä osuus tarjolla olevista, kohdetta koskevista kriteereistä.

Green Key -kriteeristö 1.1.2022-31.12.2025

Lataa tästä kriteeristö ja selitykset 2022-2025
Green Key criteria and explanatory notes 2022-2025 in English
Green Key kriterier 2022-2025 på svenska
ERI YRITYSTYYPPEJÄ KOSKEVAT KRITEERIT

Alla on esitetty kaikki Green Key:n perus- ja pistekriteerit. Koska eri yritystyyppejä koskevat kriteerit poikkeavat hieman toisistaan, on kukin kriteeri merkitty kirjainyhdistelmällä. Kirjainyhdistelmä kertoo, mitä yritystyyppejä kyseinen kriteeri koskee.

KIRJAINYHDISTELMIEN SELITYKSET

HH = hotellit ja hostellit
SA = pienet majoitusliikkeet
CHP = leirintäalueet ja mökkikylät
R = ravintolat ja kahvilat
A = vierailukohteet

Klikkaa plussaa saadaksesi kriteerit näkyviin.

1. YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

Ympäristöjohtaminen on yrityksen ympäristötyön hallintaa ja kehittämistä. Johdon sitoutuminen ja kannustava ote ympäristötyöhön luovat perustan ympäristövastuullisen ilmapiirin leviämiselle koko henkilöstön pariin. Jotta ympäristötyö olisi suunnitelmallista ja kehittyvää, yritys tarvitsee ympäristöjohtamiseensa apuvälineitä, kuten yhteisen ympäristöpolitiikan ja konkreettista ympäristötyötä ohjaavan toimintasuunnitelman sekä avainhenkilönä toimivan ympäristövastaavan.

 • Johto on sitoutunut ympäristötyöhön ja nimittänyt kohteeseen ympäristövastaavan henkilökunnan jäsenten joukosta. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteella on kirjallinen vastuullisuussuunnitelma. Vastuullisuussuunnitelma on hakemuksen liitteenä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde on muotoillut vastuullisuustyölleen tavoitteet sekä niihin liittyvän vuosisuunnitelman. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kaikki Green Key:tä koskeva dokumentaatio on kerätty kansioksi. Kansio on Green Key:n edustajien saatavilla ja tarkastettavissa. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde tekee aktiivista yhteistyötä tärkeäksi määrittelemiensä paikallisten sidosryhmien kanssa. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde mittaa oman hiilijalanjälkensä hiilijalanjälkilaskuria käyttäen. (HH, CHP, SA)
 • Kohde mittaa oman hiilijalanjälkensä hiilijalanjälkilaskuria käyttäen. (R, A)
 • Kohde asettaa tavoitteen pienentää hiilijalanjälkeään vähintään 5 % vuodessa. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde on saavuttanut tavoitteensa pienentää hiilijalanjälkeään vähintään 5 % viimeisten 12 kk aikana. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde kompensoi kaikki 1- ja 2-luokan kasvihuonekaasupäästönsä sertifioidun kompensaatiohankkeen kautta. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde on sertifioidusti hiilineutraali. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden kompensoida vierailunsa aiheuttamia päästöjä kansainvälisesti tunnustetun hiilensidontahankkeen avulla. (HH, SA, CHP, R, A)

2. HENKILÖSTÖN OSALLISTAMINEN

Johdon ja henkilökunnan välinen yhteistyö ja sujuva kommunikaatio ovat pohja yrityksen pitkäjänteiselle ympäristötyölle. On tärkeää, että ympäristötyöllä on johdon tuki, ja että henkilökunnan jäsenet sitoutuvat Green Key -toimintaan osana päivittäistä työtään ja osaavat informoida asiakkaita yrityksen tekemästä ympäristötyöstä.

 • Johto pitää henkilökunnan kanssa säännöllisesti kokouksia, joissa käydään läpi kohteen nykyinen ja tulevat ympäristöhankkeet. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Ympäristövastaava osallistuu säännöllisesti johdon kokouksiin esitelläkseen yrityksen ympäristötoimenpiteiden tilanteen ja kehittymisen. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kaikki henkilökunnan jäsenet saavat vuosittain koulutusta omaan työhönsä liittyvissä ympäristö- ja vastuullisuusasioissa. (HH, SA, CHP,  R, A)
 • Huonesiivoushenkilökunta tietää ja hyväksyy kohteen toimitavan koskien liinavaatteiden ja pyyhkeiden vaihtoa. (HH, CHP, SA)
 • Henkilökunnan tiloissa tai muuten henkilökunnan helposti nähtävillä on tietoa vastuullisista toimintatavoista. (HH, CHP, R, A)
 • Kohde tarjoaa henkikunnalleen mahdollisuuden arvioida kohteen vastuullisuustyötä. (HH, CHP, R, A)
 • Kohde kannustaa henkilökuntaansa käyttämään ympäristöystävällisiä kulkuvälineitä työmatkaliikenteessään. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde tarjoaa henkilökunnalleen ilmaisia/tuettuja liikuntamahdollisuuksia/-tiloja työajalla/ työajan jälkeen. (HH, SA, CHP, R, A)

3. ASIAKKAIDEN OSALLISTAMINEN

Ympäristökasvatus on tärkeä osa Green Key -kohteen toimintaa ja ympäristötyötä. Osallistaminen on yksi ympäristökasvatuksen päämääristä, jonka tavoitteena on kannustaa yksilöitä tai yhteisöjä mukaan ympäristötyöhön. Yrityksen näkökulmasta asiakkaiden osallistaminen on keskeisessä asemassa, ja siihen pyritään toisaalta lisäämällä heidän ympäristötietoisuutta ja toisaalta innostamalla heitä konkreettisiin ympäristötekoihin.

 • Green Key -sertifikaatti ja -kyltti ovat esillä näkyvällä paikalla. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Tietoa Green Key:stä on asiakkaiden helposti saatavissa näkyvällä paikalla. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen www-sivuilla on tietoa Green Key:stä ja ympäristöasioista. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde kertoo asiakkaille ympäristötyöstään ja innostaa heitä osallistumaan siihen. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vastaanotossa ja tarjoilutehtävissä työskentelevä henkilökunta osaa kertoa asiakkaille Green Key:stä sekä kohteen ympäristöhankkeista. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde neuvoo ja kannustaa asiakkaita kestävien liikkumismuotojen käyttöön. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden arvioida kohteen toimintaa, mukaan lukien vastuullisuustoimia. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde on tehnyt näkyvän markkinointi- tai tiedotuskampanjan koskien ympäristöasioita edellisten 12 kk aikana. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Ympäristö- ja vastuullisuusviestintä on sisällytetty yrityksen viestinnän vuosisuunnitelmaan. Suunnitelmassa on huomioitu eri kohderyhmät. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde palkitsee asiakkaitaan ympäristöteoista. (HH, SA, CHP, R, A)

4. VESI

Suoraa vedenkulutusta vähentämällä yritys voi pienentää paitsi ympäristökuormitustaan myös taloudellisia kustannuksia. Vaikka juomavedestä ei Suomessa ole toistaiseksi puutetta, suoran vedenkulutuksen vähentäminen säästää niin veden hankintaan, puhdistukseen ja pumppaukseen sekä jäteveden puhdistukseen tarvittavien kemikaalien määrää sekä energiaa. Lämpimän veden osalta veden kulutuksen vähentäminen säästää lämmitykseen kuluvaa energiaa.

 • Veden kokonaiskulutusta seurataan vähintään kuukausitasolla. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Uudet wc-istuimet on varustettu kaksoishuuhtelulla: 3/6 litraa. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Henkilökunnalla on toimintatapa, jolla varmistetaan säännöllisesti, etteivät vesihanat, wc-säiliöt tai uima-altaat vuoda. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vähintään 90 %:ssa suihkuista virtaama on max. 9 l/min. (HH, SA, CHP)
 • Vähintään 90 %:ssa käsienpesuhanoista virtaama on max. 8 l/min. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Pisuaarit on varustettu sensoreilla, ne ovat vettä säästäviä tai vedettömiä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Uudet astianpesukoneet ovat vettä säästäviä laitteita, joissa vedenkulutus on max 3,5 l/kori. (HH, CHP, R, A)
 • Kaikki jätevesi puhdistetaan. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Uudet astianpesu- ja pyykinpesukoneet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteita. (HH, CHP, R, A)
 • Valmistuskeittiöön on asennettu rasvankerääjä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vanhojen tai ei-ammattikäyttöön tarkoitettujen pesu- ja astianpesukoneiden läheisyydessä on ohjeet veden ja energian säästämiseksi. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Uima-allas on katettu tai käytössä on muita sen vedenkäyttöä vähentäviä järjestelyitä. (HH, SA, CHP, A)
 • Uima-altaan vesi puhdistetaan ei-kemiallisilla menetelmillä. (HH, SA, CHP, A)
 • Kohteen toiminnoissa ja osastoilla, joilla vedenkulutus on runsasta, on käytössä erilliset vesimittarit. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Veden virtaama vähintään 75 % käsienpesuhanoista ei ylitä 5 l/min. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Jätevesi puhdistetaan ja käytetään uudelleen kohteessa. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Sadevettä kerätään ja käytetään soveltuviin tarkoituksiin. (HH, SA, CHP, R, A)
  Kohde toteuttaa veteen ja vedenkäyttöön liittyvän riskikartoituksen ja huomioi siihen liittyvät suositukset toimintatavoissaan. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Majoitustiloissa on ainoastaan suihkut. Kylpy- ja muita ammeita on ainoastaan sauna-, kylpylä- tai muilla yhteiskäytössä olevilla osastolla. (HH, SA, CHP)
 • Vähintään 50 % kohteen käymälöistä on kuivakäymälöitä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteella on käytössään tietokoneohjattu vuotojen havaitsemisjärjestelmä. (HH, SA, CHP, R, A)

5. PUHTAANAPITO

Siivous on avainasemassa päivittäisessä ympäristötyössä Green Key -kohteissa. Ympäristövastuullinen siivous optimoi kemikaalien, energian, materiaalien ja veden kulutuksen päivittäisessä työssä.

 • Majoitushuoneissa on tietoa lakanoiden vaihtokäytännöstä. (HH, SA, CHP)
 • Majoitushuoneissa on tietoa pyyhkeiden vaihtokäytännöstä. (HH, SA, CHP)
 • Kaikki päivittäisessä siivouskäytössä olevat puhdistus- ja pesuaineet ovat ympäristömerkittyjä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Desinfioivia puhdistusaineita käytetään harkitusti ja hygieniamääräysten edellyttämällä tavalla. (HH, SA, CHP, R, A)
 • WC- ja talouspaperit, paperipyyhkeet, pefletit ja keittiössä käytetyt pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä tuotteita. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde käyttää ympäristömerkittyjä konetiskiaineita. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde käyttää ympäristömerkittyjä pyykinpesuaineita. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Puhdistusaineiden annosteluohjeet ovat helposti henkilökunnan saatavilla joko pakkausten kyljessä tai muuten näkyvällä paikalla. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kaikki asiakkaiden käyttöön tarkoitettu saippua on ympäristömerkittyä. (R, A)
 • Päivittäisessä puhdistuksessa käytetään konsentroituja puhdistusaineita ja valvottua laimennusjärjestelmää. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Siivouksessa käytetään luonnonkuidusta valmistettuja tai ympäristömerkittyjä mikrokuituliinoja. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Siivouksessa ja puhtaanapidossa käytetään ei-kemiallisia puhdistus- ja desinfiointimenetelmiä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde ei käytä tavanomaisessa siivouksessa hajusteita tai ilmanraikasteita. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden kieltäytyä päivittäisestä siivouksesta tai huoneita ei siivota lainkaan oleskelun aikana. (HH, SA)
 • Kaikki asiakkaiden käyttöön tarkoitettu saippua on ympäristömerkittyä. (HH, SA, CHP)
 • Kaikki asiakkaiden käyttöön tarkoitetut kosmetiikkatuotteet ovat ympäristömerkittyjä. (HH, CHP, SA)

6. JÄTE

Suomen ja EU:n jätehuoltoa on ohjannut jo vuodesta 2008 viisiportainen tärkeysjärjestys, joka edistää kierrätysyhteiskunnan kehittymistä ja minimoi kaatopaikoille päätyvän materiaalin määrän.

 • Kohde huolehtii jätteidensä lajittelusta jätelain ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti, vähintään seuraaviin 6 kategoriaan: metalli, lasi, muovipakkausjäte, paperi, biojäte ja pahvi. Mikäli jonkin jakeen käsittelyä ei ole alueella järjestetty, sitä ei tarvitse kerätä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde huolehtii eri jätejakeiden asianmukaisesta jatkokuljetuksesta ja -käsittelystä joko itse tai jätehuoltoyrityksen avulla. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen asiakkaille ja henkilökunnalle on selkeät ja ymmärrettävät ohjeet jätteiden lajittelusta ja käsittelystä kohteen alueella. Tarvittaessa käytetään eri kielisiä versioita tai kuvasymboleja. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde ylläpitää huoltokirjaa kylmälaitteisiinsa lisätyistä kylmäaineista ja huollon suorittavasta tahosta. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kertakäyttöisiä astioita tai ruokailuvälineitä ei käytetä kohteen alueella tapahtuvassa tarjoilussa. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vaaralliseksi luokiteltavat kiinteät ja nestemäiset jätteet kerätään erikseen ja säilytetään erillisissä astioissa. Kohde ylläpitää listaa käyttämistään vaarallisista kemikaaleista. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vaaralliseksi luokiteltavat jätteet kuljetetaan turvamääräyksiä noudattaen asianmukaiseen käsittelylaitokseen vähintään kerran vuodessa, ja kuljetuksesta tehdään jätelain edellyttämä siirtoasiakirja. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Jokaisessa wc-tilassa / kylpyhuoneessa on roskakori. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Yksittäispakattuja elintarvikkeita tarjotaan vain hygienia-/turvallisuussyistä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde seuraa tuottamiaan, palveluntarjoajan kuukausittain keräämiä, jätemääriä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kaikki syntyvä SER-jäte kerätään ja toimitetaan asianmukaiseen keräyspisteeseen. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Koko henkilökunta on saanut lajittelukoulutuksen. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Asiakkaiden käyttöön tarkoitetut saippuat, shampoot jne. ovat annostelijoissa yksittäispakkausten sijaan. (SA, CHP, R, A)
 • Asiakkaiden käyttöön tarkoitetut saippuat, shampoot jne. ovat annostelijoissa yksittäispakkausten sijaan. (HH)
 • Yksittäispakatut hygieniatuotteet on pakattu uusiomuovista tehtyihin tai biohajoaviin pakkauksiin tai tyhjät pakkaukset kierrätetään. (HH)
 • Yksittäispakattuja mukavuustuotteita on saatavana vain pyynnöstä. (HH, SA, CHP)
 • Kohde ei tarjoa lainkaan yksittäispakattuja mukavuustuotteita asiakkailleen. (HH)
 • Kohteen viikoittaisessa käytössä on vähintään viisi uudelleenkäytettävää ja palautettavaa kestopakkaustyyppiä. (HH, CHP, R, A)
 • Kohteella on jätteen vähentämis- tai uudelleenkäyttösuunnitelma. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Asiakkaat ja henkilökunta voivat lajitella jätteensä kaikkiin samoihin jakeisiin, joita kohteessa kerätään. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Ainakin 5 käytössä olevan tuotteen pakkaus on valmistettu vähintään 50 % uusiomuovista. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde kerää ja kierrättää tekstiilijätettä. (HH, SA, CHP, R)
 • Kaikissa majoitushuoneissa on jäteastiat/-lokerot vähintään 3 jätejakeelle. (HH, SA, CHP)

7. ENERGIANSÄÄSTÖ JA -HANKINTA

Energiansäästö ja siihen liittyvät energiatehokkaat hankinnat ovat avainasemassa yrityksen ympäristökuormituksen pienentämisessä. Energiatehokkaat ratkaisut kehittyvät nopeasti, ja Green Key -hotelleja kannustetaan toimimaan edelläkävijöinä ja suunnannäyttäjinä. Energiatehokkaat ratkaisut tuovat myös kustannussäästöjä.

 • Energiankulutusta seurataan vähintään kuukausitasolla. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteella on käytössään kokoonsa soveltuva lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin säätelyjärjestelmä. (HH, SA, CHP, R, A )
 • Kohde on määritellyt standardilämpötilan tiloihinsa. (HH, SA, CHP, R, A )
 • Kohteella on toimintasuunnitelma tyhjillään olevien majoitus- ja kokoustilojen lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin säätämiseksi ja energiatehokkuuden varmistamiseksi. (HH, CHP, CC)
 • Vähintään 90 % lampuista on energiaa säästäviä ja vähintään 50 % led-lamppuja. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kylmälaitteiden, uunien ja muiden kuuma- ja kylmäsäilytystilojen ovien tiivisteet ovat ehjiä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Pakastimet sulatetaan säännöllisesti. (HH, CHP, R, A)
 • Viimeisten 12 kk aikana hankittujen minibaarien energiankulutus ei ylitä 0,75 kWh/päivä. (HH)
 • Viimeisten 12 kk aikana hankitut hotellihuonelaitteet ovat energiatehokkaita. (HH, SA, CHP)
 • Ulkovalaistus on minimoitu tarpeen mukaiseksi ja/tai varustettu hämäräkytkimillä tai liiketunnistimilla. (HH, SA, CHP, R, A )
 • Majoitustiloissa olevien sähkösaunojen kiukaat on varustettu aikarajoittimilla. (HH, SA, CHP)
 • Kohteen käyttämä lämpöenergia tuotetaan vähintään 75 % uusiutuvilla energialähteillä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde ei käytä fossiilisia polttoaineita/niillä tuotettua energiaa lämmitykseen tai viilennykseen. (HH, SA, CHP, R, A )
 • Kohde tuottaa omaan lämmitykseensä tarvittavaa uusiutuvaa energiaa. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen käyttämästä sähköstä vähintään 50 % tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä tai on ympäristömerkittyä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen käyttämästä sähköstä 100 % tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä tai on ympäristömerkittyä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vähintään 90 % kohteen käyttämästä sähköstä tuotetaan fossiilivapaasti. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde tuottaa itse kaiken sähkönsä aurinkopaneeleilla. (HH, SA, CHP, R, A )
 • Kohde tarjoaa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä tai biokaasua näkyvästi asiakkaiden käyttöön. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde suorittaa energiakatselmuksen ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamana vähintään joka viides vuosi. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteella on kansainvälisesti tai kansallisesti tunnustettu rakennusten ympäristösertifikaatti. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen rakennusten kansallinen energialuokitus on A/B. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vähintään 75 %:lla kohteen ikkunoista on korkea energialuokitus. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde on liittynyt elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelman kautta. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteella on lämmöntalteenottojärjestelmä mm. kylmälaitteiden, ilmastointilaitteiden, uima-altaiden tai jätevesien hukkalämmön hyödyntämiseksi. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Ilmastointi sammuu automaattisesti vähintään 75 % majoitus- ja kokoustiloista, kun ikkuna/ovi avataan. (HH, SA, CHP, CC)
 • Kohteen majoitus- ja kokoustiloissa on automaattinen järjestelmä, joka sammuttaa sähkölaitteet ja valot huoneen/tilan ollessa tyhjillään. (HH, SA, CHP, A)
 • Vähintään 90 %:ssa yleisistä ja henkilökunnan tiloista on käytössä automatisoitu valaistus, joka vähentää valaistusta tilan ollessa tyhjillään. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde käyttää vain LED-lamppuja. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Sähkönkulutuksen kannalta merkittäviin paikkoihin on asennettu erilliset sähkömittarit. (HH, CHP, R, A)
 • Kaikki kohteen viimeisen 12 kk aikana hankkimat sähkölaitteet ja -koneet ovat energiatehokkaita. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Majoitushuoneissa ei ole minibaareja. (HH)
 • Keittiön liesituulettimissa on infrapunatunnistin, jonka avulla liesituulettimien käyttö on mahdollisimman energiatehokasta. (HH, SA, CHP, SA, R, A)
 • Yhteiskäytössä olevat saunat lämmitetään vain rajalliseksi ajaksi päivittäin. (HH, SA, CHP)
 • Ulkouima-altaita ei lämmitetä. (HH, SA, CHP)
 • Kohde ei käytä ulkotiloissaan terassilämmittimiä, tuulettimia tai ilmastointilaitteita. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vähintään 50 % kohteen moottoriajoneuvoista on ympäristöystävällisiä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kaikki kohteen käyttämät moottoriajoneuvot ovat ympäristöystävällisiä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde edistää/tarjoaa sähkötaksien tai 100 % uusiutuvilla polttoaineilla käyvien taksien käyttöä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde käyttää ympäristöystävällisiä koneita lumenluonnissa. (HH, SA, CHP, R, A)

8. ELINTARVIKKEET

Noin kolmannes kulutuksemme ympäristövaikutuksista juontuu ravinnostamme. Ruoan ekologista selkäreppua voi keventää tuntuvasti esim. minimoimalla hävikkiruoan määrää sekä suosimalla sesonginmukaisia kasvisruokia. Yrityksen ympäristövastuullisuus näkyy asiakkaalle muun muassa kasvavana valikoimana lähi- ja luomutuotteita. Kiinnostus lähiruokaan ja ruoan alkuperään on kasvavaa. Asiakkaita kiinnostaa ruoan ekologisuus ja vastuullinen hankinta tai tuottaminen. Ympäristönäkökulmien lisäksi ruokavalinnoissa suositellaan kiinnitettäväksi huomiota terveellisyyteen ja eettisyyteen.

 • Kohteen ravintola tarjoaa/käyttää säännöllisesti vähintään 5 tuotekategoriaan kuuluvia luomu-, reilun kaupan tai lähituotteita tai raaka-aineita. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen käyttämien lähi-, luomu- tai Reilun kaupan tuotteiden määrä kasvaa vuosittain. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen juomavalikoimaan kuuluu vähintään 1 luomu-/lähi-/Reilun kaupan tuote seuraavista tuoteryhmistä: 1) tee ja kahvi 2) mehu, virvoitusjuoma tai maitojuoma. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Jos kohteella on anniskelulupa, tulee sen valikoimissa olla vähintään yhtä luomumerkittyä tai lähialueella tuotettua olutta, viiniä ja siideriä/long drinkkiä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen ravintolasta voi tilata 3 ruokalajin kasvisaterian. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen ravintola ei käytä uhanalaisia tai suojeltuja eläinlajeja annostensa raaka-aineena. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen ruokalistaan, tarjoilutiskiin tai -pöytiin on merkitty luomutuotteet, lähituotteet ja Reilun kaupan tuotteet. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteella on toimintasuunnitelma ruokahävikin pienentämiseksi. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Asiakkaille tarjotaan vesijohtovettä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde tarjoaa vegaanista maitojuomaa. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde seuraa ruokahävikin määrää. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde on viimeisten 12 kk aikana korvannut tehotuotettua naudanlihaa luomu- tai lähituotetulla naudanlihalla. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vähintään 25 % ravintolan ruokalistalla olevista pääruoka-annoksista on kasvisruokia. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen ruokalistalla on aina vähintään yksi vegaaninen alku-, pää- ja jälkiruoka. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vähintään 50 % kaikista kohteen käyttämistä elintarvikkeista on luomu-, lähi- tai reilun kaupan tuotteita. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kaikki kohteen käyttämät liha-, kala- ja äyriäistuotteet ovat kestävyyssertifioituja. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen ruokalistalla on satokauden aikana vähintään yksi ruokalaji, jonka pääraaka-aine ovat paikallisesti tuotetut/kotimaiset sesongin kasvikset, marjat tai hedelmät. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vähintään yhden lounaslistalla olevan pääruuan pääraaka-aine on aina lähituotettu/luomu-/Reilun kaupan tuote. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Vähintään yhden à la carte-listan alku-, pää- ja jälkiruuan pääraaka-aine on aina lähituotettu/luomu-/reilun kaupan tuote. (HH, SA, CHP, R, A)

9. SISÄTILAT

Sisäilman laatu on tärkeä työturvallisuutta, hygieniaa ja asiakasviihtyvyyttä lisäävä tekijä, ja yrityksen tulee huomioida se kaikissa sisätiloja koskevissa päätöksissään. Erityisen tärkeää on estää terveydelle haitallisten kemikaalien, mikrobien ja yhdisteiden päätyminen sisäilmaan. Hyvä ilmanvaihto, huolellinen sisustusmateriaalien ja pinnoiteaineiden valinta sekä tupakoinsavun torjuminen ovat keskeisimpiä sisäilman laatuun vaikuttavia toimia.

 • Kohteella on henkilöstöpolitiikka koskien tupakointia työaikana. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Viimeisten 12 kk aikana toteutetuissa remonteissa on käytetty ympäristöystävällisiä ja terveellistä sisäilmaa edistäviä materiaaleja. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Mikäli kohteella on ulkoterassi. jolla tarjoillaan ruokaa, ainakin osa siitä on savuton. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Mikäli kohteella on ulkoterassi, jolla ei tarjoilla ruokaa, ainakin osa siitä on savuton. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde seuraa säännöllisesti tilojensa sisäilman laatua. (HH, CC)
 • Kohde käyttää paikalliseen kulttuuriin liittyviä elementtejä rakenteissaan ja sisustuksessaan. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde tarjoaa allergiahuoneita asiakkailleen / sallii lemmikkieläimet vain tietyissä majoitushuoneissa. (HH, SA, CHP)

10. VIHERALUEET

Mikäli matkailuyrityksellä on laajat viheralueet, voi niiden hoito voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Kustannusten hallitsemiseksi on keskeistä pyrkiä valitsemaan menetelmiä, välineitä ja kemikaaleja, jotka soveltuvat käyttötarkoitukseensa eivätkä aiheuta tarpeetonta ympäristökuormitusta. Erityisesti lannoituksessa ja kasvinsuojelussa käytettyjen aineiden valinnassa, käytössä ja varastoinnissa tulee noudattaa huolellisuutta, sillä ne ovat usein varsinkin laimentamattomina luonnonympäristölle haitallisia.

 • Kemiallisia kasvinsuojeluaineita, hyönteismyrkkyjä ja lannoitteita käytetään ainoastaan siinä tapauksessa, että vastaavaa luonnonmukaista tuotetta ei ole saatavilla. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Viimeisten 12 kk aikana hankitut ruohonleikkurit ovat sähkö- tai käsikäyttöisiä tai niillä on ympäristömerkintä. (Kohteet, joiden nurmikkojen pinta-ala on alle 4000 m2) (HH, SA CHP, R, A)
 • Puutarhan ja kukkien kastelussa käytetään vettä säästäviä menetelmiä. (HH, CHP, SA, R, A)
 • Kohde toteuttaa alueellaan luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia. (HH, CHP, SA)
 • Kohteen ulkoalueet ovat roskattomia. Roskia poimitaan alueelta säännöllisesti ja asiakkaiden kulkureittien varrella on kannellisia roska-astioita. (HH, CHP, SA, R, A)
 • Kohteen kokonaispinta-alasta on vapaata tilaa vähintään 10 %. (CHP)
 • Kohde pyrkii aktiivisesti estämään uusien polkujen syntymisen alueellaan ja torjumaan liikenteen/jalankulkijoiden aiheuttamaa maaston eroosiota. (CHP)
 • Viimeisten 12 kk aikana hankitut ruohonleikkurit ovat sähkö- tai käsikäyttöisiä tai niillä on ympäristömerkintä. (Kohteet. joiden nurmikkojen pinta-ala on yli 4000 m2) (HH, SA CHP, R, A)
 • Kohde toteuttaa alueellaan luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia. (CC, R, A)
 • Kohde pyrkii aktiivisesti estämään uusien polkujen syntymisen alueellaan ja torjumaan liikenteen/jalankulkijoiden aiheuttamaa maaston eroosiota. (HH, SA, R)  
 • Kohteen viheralueille istutetaan vain paikallisia/kotimaisia kasveja tai kasvilajikkeita. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde torjuu aktiivisesti vieraslajeja omalla alueellaan ja sen välittömässä läheisyydessä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteella on oma marja- tai hedelmäpuutarha, yrtti- tai kasvimaa, jonka tuotteita se tarjoaa asiakkailleen. (HH, CHP, SA, R, A)
 • Kohteella on puutarhajätekomposti. Kompostin multaa käytetään maanparannukseen, viljelyyn tai täytemaana. (HH, SA, CHP, R, A)

11. YHTEISKUNTAVASTUU

Yrityksen yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan kestävän kehityksen edistämisestä yrityksessä. Yhteiskuntavastuullinen yritys sitoutuu noudattamaan lakeja, asetuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, ja ymmärtää toimintansa vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kaikenlaisen syrjinnän vastustaminen, toiminnan avoimuus ja valvonta sekä toiminnasta raportointi. Tärkeä osa yhteiskuntavastuuta ovat myöskin työntekijöiden oikeuksia turvaavat sopimukset ja niiden ulottaminen myös alihankintaketjuihin ja yhteistyökumppaneihin.

 • Kohde vakuuttaa noudattavansa kaikkia sitä koskevia ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja työvoimaan liittyviä kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde varmistaa, että kaikilla sen työntekijöillä, harjoittelijoilla ja vapaaehtoistyöntekijöillä on työtapaturmavakuutus. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kasveja, eläimiä tai historiallisia ja arkeologisia esineitä ei myydä, vaihdeta tai pidetä esillä, paitsi lain sallimissa rajoissa. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde edellyttää, että sen alihankkijat noudattavat työntekijöiden oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Jos kohteella on eläimiä, niistä tulee huolehtia noudattaen hyvinvointisuosituksia. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen ohjelmassa ei ole esityksiä, joissa käytetään eläimiä. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen henkilökunta on saanut inklusiivisuusnäkökohtiin liittyvää koulutusta edeltävien 12 kk aikana. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteeseen on esteetön pääsy liikuntarajoitteisille, ja kohde tiedottaa esteettömyydestään. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde on huomioinut aistirajoitteiset tilojensa/tuotteidensa/palveluidensa suunnittelussa. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde palkkaa tasapuolisesti naisia ja vähemmistöjen edustajia, myös johtotehtäviin. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia ja/tai osa-aikaisia/ joustavan työajan sopimuksia pitkäaikaistyöttömille tai vaikeasti työllistyville työnhakijoille. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde tukee aktiivisesti vähintään kahta ympäristö- tai sosiaalista kehitystä edistävää hanketta. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde tarjoaa paikallisille pienyrittäjille mahdollisuuden myydä kestävästi valmistettuja tuotteitaan, jotka perustuvat alueen luontoon, historiaan tai kulttuuriin. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteella on vastuullinen hankintapolitiikka. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Käytöstä poistetut materiaalit/tarvikkeet kerätään ja lahjoitetaan hyväntekeväisyysjärjestöille. (HH, SA, CHP, R, A)

12. VIRKISTYSPALVELUT

Asiakkaille on hyvä tarjota eväitä ympäristötietoisempaan matkailuun myös lähiluonnon kautta. Suomalainen luonto on yksi suurimpia matkailuvalttejamme. Ihmisen luontosuhde vaikuttaa tapaamme kohdella luontoa ja ympäristöä. Green Key -hotellit mahdollistavat asiakkaille helpon tavan tutustua paikalliseen luontoon ja liikkua ekologisesti.

 • Kohteen asiakkaille on tarjolla tietoa lähistöllä olevista puistoista, luonto- ja suojelukohteista. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen tulee tarjota tietoa lähimmästä paikasta, josta voi vuokrata/lainata polkupyörän tai muita lihasvoimalla käytettäviä kulkuvälineitä. (HH, SA, CHP, A)
 • Asiakkaat voivat lainata tai vuokrata polkupyöriä tai muita ympäristöystävällisiä, lihasvoimalla käytettäviä liikkumisvälineitä kohteesta. (HH, CHP, SA, R, A)
 • Kohde tarjoaa tietoa matkailijan vastuullisesta käyttäytymisestä alueella. (HH, CHP, SA, R, A
 • Kohde tarjoaa asiakkailleen kestävään kehitykseen, luontoon tai ympäristöön liittyvää ohjelmaa alueellaan tai lähiyhteisössä. (HH, SA, CHP, R,A)
 • Kohde välittää tietoa alueen luontoretkistä ja muista luontoon liittyvistä ohjelmapalveluista. (HH, CHP, SA, A)

13. HANKINNAT

Yrityksen hankintapolitiikalla on merkittävä vaikutus siihen, miten suureksi sen ympäristökuormitus muodostuu. Valitsemalla ensisijaisesti tuotteita ja palveluita, joiden tuottajat ovat sitoutuneet vastuullisuuteen matkailuyritys myös edistää ympäristöä säästävien toimintatapojen juurtumista osaksi toimintaympäristöään. Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa kannattaakin käydä jatkuvaa vuoropuhelua siitä, miten ne voivat omilla toimillaan tukea kohteen tekemää vastuullisuustyötä.

 • Kohteen tiloissa toimiville yrityksille (esim. kampaamot, varustevuokraamot tai kylpylät) kerrotaan kohteen Green Key-ohjelmasta ja vastuullisuustyöstä, ja niitä kannustetaan noudattamaan samoja periaatteita toiminnassaan. (HH, CHP, A)
 • Kaikki kohteessa käytetty toimistopaperi, kirjekuoret ja painotuotteet on ympäristömerkitty. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde pyrkii aktiivisesti vähentämään paperin kulutusta vastaanotossa, toimistossa, kokous- ja majoitustiloissa. (HH, SA, CHP, A)
 • Kohde tiedottaa tavarantoimittajilleen ja palveluntarjoajilleen vastuullisuustyöstään ja kannustaa niitä vastuullisuuteen omassa toiminnassaan. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen päivittäistavarahankinnoista vähintään 75 % tulee tavarantoimittajilta ja palveluntarjoajilta, joilla on ympäristösertifikaatti tai kirjallinen vastuullisuussuunnitelma. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohde on hankkinut tai vuokrannut ainakin kolmen (3) tyyppisiä tekstiilejä, joilla on ympäristösertifikaatti. (HH, SA, CHP)
 • Kohteen tekstiilit pestään samassa maakunnassa tai naapurimaakunnassa korkeintaan 100 km päässä kohteesta. (HH, SA, CHP, R, A)
 • Kohteen viimeisten 12 kuukauden aikana ostamista kestokulutustuotteista vähintään 75 % on ympäristömerkittyjä tai niiden valmistajalla on ympäristösertifikaatti. (HH, CHP, SA, R, A)
 • Kohde kunnostaa vanhoja huonekalujaan tai on hankkinut kierrätettyjä kalusteita, astioita tai muita kestokulutustuotteita viimeisten 12 kk aikana. (HH, SA, CHP, R, A)