Hakuaikataulu
Maksut
Palveluehdot

Green Key -kriteeristö

Green Key -ympäristömerkki edellyttää, että kohde täyttää Green Key -kriteerit. Kriteeristö kattaa 12 toiminnan osa-aluetta, jotka ovat kaikille asiakaskategorioille samat. Huom! Uusi Green Key-kriteeristö astuu voimaan vuoden 2022 alusta, ja silloin osa-alueita on 13.

Perus- ja pistekriteerit

Green Key -ympäristömerkki edellyttää, että kohde täyttää Green Key-vaatimukset eli kriteerit, jotka on jaettu perus- ja pistekriteereihin. Mikäli kriteeri koskee toimintoa, jossa kohde käyttää alihankkijaa tai vuokratyövoimaa, kohde sitouttaa nämä toimijat Green Key:n mukaisiin toimintamalleihin ja vastaa heidän puolestaan kriteerien toteutumisesta.

1) PAKOLLISET PERUSKRITEERIT

Pakolliset peruskriteerit asettavat perustason, ja hakijan tulee täyttää ne kaikki jo Green Key -merkkiä hakiessaan. Mikäli kohteella ei ole jotain kriteeristön osa-aluetta koskevia toimintoja, jätetään sitä koskevat vaatimukset pois. Erittäin painavista syistä voidaan yksittäisistä pakollisista peruskriteereistä myöntää Green Key-tuomariston päätöksellä vapautus.

2) VALINNAISET PISTEKRITEERIT

Ensimmäisen vuoden hakemuksessa ei vaadita pistekriteereiden täyttämistä. Jatkohakemuksen yhteydessä kohteen toiminnan tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit sekä vuosittain kasvava määrä pistekriteereitä. Pistekriteereitä voidaan tavoitella halutussa järjestyksessä ja tahdissa, kuitenkin vähintään alla olevan kuvaajan määrittelemä osuus tarjolla olevista, kohdetta koskevista kriteereistä.

Green Key -kriteeristö 31.12.2021 asti

Kriteeristö 2022-2025
ERI YRITYSTYYPPEJÄ KOSKEVAT KRITEERIT

Alla on esitetty kaikki Green Key:n perus- ja pistekriteerit. Koska eri yritystyyppejä koskevat kriteerit poikkeavat hieman toisistaan, on kukin kriteeri merkitty kirjainyhdistelmällä. Kirjainyhdistelmä kertoo, mitä yritystyyppejä kyseinen kriteeri koskee.

KIRJAINYHDISTELMIEN SELITYKSET

HH = hotellit ja hostellit
SA = pienet majoitusliikkeet
CS = leirintäalueet ja mökkikylät
R = ravintolat ja kahvilat
A = vierailukohteet

Klikkaa plussaa saadaksesi kriteerit näkyviin.

1. YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

Ympäristöjohtaminen on hotellin ympäristötyön hallintaa ja kehittämistä. Johdon sitoutuminen ja kannustava ote ympäristötyöhön luovat perustan ympäristövastuullisen ilmapiirin leviämiselle koko henkilöstön pariin. Jotta ympäristötyö olisi suunnitelmallista ja kehittyvää, hotelli tarvitsee ympäristöjohtamiseensa apuvälineitä, kuten yhteisen ympäristöpolitiikan ja konkreettista ympäristötyötä ohjaavan toimintasuunnitelman sekä avainhenkilönä toimivan ympäristövastaavan.

 • Yritys noudattaa toiminnassaan Suomen ympäristölakeja ja -asetuksia, ja täyttää kaikki toimintaansa koskevat lakisääteiset velvoitteet. (HH, SA, CS, R, A)
 • Johto on sitoutunut ympäristötyöhön ja nimittänyt kohteeseen ympäristövastaavan. Ympäristövastaava toimii myös Green Key -yhteyshenkilönä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Yrityksellä on kirjallinen ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka on hakemuksen liitteenä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Yritys tavoittelee ympäristötyössään jatkuvaa parantamista. (HH, SA, CS, R, A)
 • Green Key -ympäristöohjelman dokumentaatio on kerätty ympäristökansioksi. (HH, SA, CS, R, A)
 • Ympäristövastaava varmistaa, että Green Key -kriteerien mukainen toiminta tarkastetaan vuosittain. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde tekee aktiivista ympäristöyhteistyötä yhden tai useamman tärkeäksi määrittelemänsä sidosryhmän kanssa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Toimipisteen oma alue ei ole saastunut eikä aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle. (CS)
 • Kohde ei myy eikä esittele tuotteita, jotka vaarantavat paikallisen luonnon tai kulttuurin säilymisen. (A)
 • Kohde ei myy eikä esittele tuotteita, jotka vaarantavat paikallisen luonnon tai kulttuurin säilymisen. (HH, SA, CS, R)
 • Kohde mittaa oman hiilijalanjälkensä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde tukee lähiyhteisössään ympäristön hyvinvointia edistävää toimintaa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde toteuttaa toimissaan kulttuurisesti kestävää matkailua arvostaen ja suojellen paikalliskulttuuria ja paikallista elämäntapaa sekä tukee alueen elinvoimaisuutta. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde kerää ja lahjoittaa tarpeettomat tavarat ja materiaalit hyväntekeväisyyteen. Lahjoitukset tehdään harkitusti ja siten, että lahjoitus hyödyttää vastaanottajaa pitkäkestoisesti. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde on tehnyt Sitoumus 2050 – kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. (HH, SA, CS, R, A)

2. HENKILÖSTÖN OSALLISTAMINEN

Johdon ja henkilökunnan välinen yhteistyö ja sujuva kommunikaatio ovat pohja yrityksen pitkäjänteiselle ympäristötyölle. On tärkeää, että ympäristötyöllä on johdon tuki, ja että henkilökunnan jäsenet sitoutuvat Green Key -toimintaan osana päivittäistä työtään ja osaavat informoida asiakkaita yrityksen tekemästä ympäristötyöstä.

 • Johto pitää henkilökunnan kanssa säännöllisesti kokouksia, joissa käydään läpi kohteen nykyinen ympäristötyö ja tulevat toimenpiteet. (HH, SA, CS, R, A)
 • Ympäristövastaava osallistuu säännöllisesti, vähintään kahdesti vuodessa, johtoryhmän tapaamisiin ja esittelee ympäristötoimenpiteiden tilanteen ja kehittymisen. (HH, CS, R, A)
 • Ympäristövastaava ja muut ympäristökysymysten parissa työskentelevät saavat vuosittain koulutusta omaan työhönsä liittyvissä ympäristöasioissa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Henkilökunnalla on selkeät ohjeet miten ja missä tilanteissa asiakkaille kerrotaan ympäristötyöstä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Huonesiivoushenkilökunnalla on toimintamallinaan, että hotellihuoneiden pyyhkeet ja lakanat vaihdetaan vain asiakkaiden pyynnöstä tai automaattisesti kolmen tai useamman vuorokauden välein. Siivoushenkilökunnalla on kirjalliset ohjeet tästä. (HH, SA)
 • Siivouksesta vastaavat henkilöt ovat saaneet koulutusta ja heillä on ohjeistus ympäristöystävällisestä puhtaanapidosta. (R)
 • Johto kannustaa henkilökuntaa kehittymiseen ja kehittämiseen ympäristökysymyksissä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Johto kannustaa henkilökuntaa ympäristöystävällisyyteen työmatka- ja hyvinvointiliikkumisessa. (HH, SA, CS, R, A)

3. ASIAKKAIDEN OSALLISTAMINEN

Ympäristökasvatus on tärkeä osa Green Key -kohteen toimintaa ja ympäristötyötä. Osallistaminen on yksi ympäristökasvatuksen päämääristä, jonka tavoitteena on kannustaa yksilöitä tai yhteisöjä mukaan ympäristötyöhön. Yrityksen näkökulmasta asiakkaiden osallistaminen on keskeisessä asemassa, ja siihen pyritään toisaalta lisäämällä heidän ympäristötietoisuutta ja toisaalta innostamalla heitä konkreettisiin ympäristötekoihin.

 • Green Key -sertifikaatti ja -kyltti ovat näkyvästi esillä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Green Key -materiaalia on asiakkaiden helposti saatavissa näkyvällä paikalla. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen www-sivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja muussa sähköisessä viestinnässä on tietoa Green Keystä ja kohteen ympäristötyöstä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Henkilökunta kertoo asiakkaille ympäristötyöstä ja innostaa heitä osallistumaan. (HH, SA, CS, R, A)
 • Vastaanoton/kohteen henkilökunta osaa kertoa asiakkaille kohteen ympäristötavoitteista ympäristötyöstä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Vastaanoton/kohteen henkilökunta osaa neuvoa asiakkaita julkisen liikenteen käytössä. Aikataulut ja reittioppaat ovat asiakkaiden helposti saatavilla. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde viestii asiakkailleen näkyvästi ja selkeästi esim. kyltein miten henkilökunta ja asiakkaat voivat säästää energiaa ja vettä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus arvioida kohteen ympäristötyötä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde viestii ympäristötekojen vaikutuksista ja innostaa heitä osallistumaan. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde on tehnyt näkyvän ympäristökampanjan asiakkaille. (HH, SA, CS, R, A)
 • Ympäristöviestintä on sisällytetty yrityksen viestinnän vuosisuunnitelmaan. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde palkitsee asiakkaitaan ympäristöteoista. (HH, SA, CS, R, A)

4. YMPÄRISTÖAKTIVITEETIT

Asiakkaille on hyvä tarjota eväitä ympäristötietoisempaan matkailuun myös lähiluonnon kautta. Suomalainen luonto on yksi suurimpia matkailuvalttejamme. Ihmisen luontosuhde vaikuttaa tapaamme kohdella luontoa ja ympäristöä. Green Key -hotellit mahdollistavat asiakkaille helpon tavan tutustua paikalliseen luontoon ja liikkua ekologisesti.

 • Vastaanotossa/kohteessa on helposti saatavilla tietoa läheisistä puistoista ja luontokohteista. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde tarjoaa asiakkaille tietoa pyöräreiteistä ja polkupyörien sekä muiden ekologisten liikkumisvälineiden vuokraus- ja lainausmahdollisuuksista. (HH, SA, CS, R, A)
 • Veneiden kunnossapito tehdään estäen vaarallisten aineiden leviäminen luontoon. (CS)
 • Kohde kannustaa asiakkaita liikkumaan ympäristöystävällisesti. (HH, SA, CS, R, A)
 • Asiakkailla on mahdollisuus lainata tai vuokrata polkupyöriä tai muita ekologisia liikkumisvälineitä suoraan kohteesta. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde järjestää ympäristökasvatustoimintaa itse tai kumppanin kanssa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde välittää tietoa alueen luontokouluista, -retkistä ja muista luontopalveluista. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde kannustaa asiakkaita jatkamaan ympäristöystävällisiä käytäntöjä myös kotona tai työpaikalla. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde tarjoaa asiakkailleen tietoa lähialueen Blue Flag -rannoista. (HH, SA, CS, R, A)
 • Asiakkaille tarjotaan tietoa jokamiehenoikeuksista luonnossa liikkumisen tueksi. (SA, CS)
 • Veneissä käytetään vain ympäristöystävällisiä polttoaineita. (CS)
 • Veneissä on sähkömoottorit. (CS)

5. VEDENSÄÄSTÖ

Suoraa vedenkulutusta vähentämällä yritys voi pienentää paitsi ympäristökuormitustaan myös taloudellisia kustannuksia. Vaikka juomavedestä ei Suomessa ole toistaiseksi puutetta, suoran vedenkulutuksen vähentäminen säästää niin veden hankintaan, puhdistukseen ja pumppaukseen sekä jäteveden puhdistukseen tarvittavien kemikaalien määrää sekä energiaa. Lämpimän veden osalta veden kulutuksen vähentäminen säästää lämmitykseen kuluvaa energiaa.

 • Veden kokonaiskulutus mitataan vähintään kuukausittain. (HH, SA, CS, R, A)
 • Uudet wc-istuimet ovat vettä säästäviä (vedenkulutus max. 6 litraa huuhtelukerralla). (HH, SA, CS, R, A)
 • Henkilökunta tarkastaa säännöllisesti, etteivät vesihanat tai wc-säiliöt vuoda. (HH, SA, CS, R, A)
 • Vähintään 75%:ssa suihkuista virtaama on max. 9 ltr/min. (HH, SA, CS,)
 • Vähintään 75%:ssa käsienpesuhanoista virtaama on max. 8 ltr/min. (HH, SA, CS, R, A)
 • Pisuaarit on varustettu sensoreilla, ovat vettä säästäviä tai vedettömiä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Uudet astianpesukoneet ovat vettä säästäviä laitteita, joissa vedenkulutus on max. 3,5 ltr/kori. (HH, SA, CS, R, A)
 • Astianpesukoneiden läheisyydessä on ohjeet veden ja energian säästämiseksi. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kaikki jätevesi puhdistetaan. Jätevesiä koskevia lakivaatimuksia noudatetaan. (HH, SA, CS, R, A)
 • Hukkarasva kerätään erikseen rasvanerottimella, (R)
 • Erilliset vesimittarit ovat käytössä alueilla, joissa vedenkulutus on runsasta. (HH, SA, CS, R, A)
 • Uudet wc-istuimet on varustettu kaksoishuuhtelulla: 3/6 litraa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteessa on kuivakäymälät. (CS)
 • Yleisten tilojen vesihanojen virtaama on alle 6 litraa minuutissa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Julkisten tilojen wc-istuimet kuluttavat vettä max. 6 l/huuhtelukerta. (HH, SA, CS, R, A)
 • Yleisten tilojen vesihanat on varustettu sensoreilla. (HH, SA, CS, R, A)
 • Ulkouima-altaat on katettu. (HH, SA, CS)
 • Ns. harmaata vettä tai piha-alueiden hulevettä hyödynnetään uudestaan turvallisesti. (HH, SA, CS, R)
 • Uima-altaat tarkastetaan säännöllisesti vuotojen varalta. (HH, SA, CS)
 • Kohteessa on käytössä tunnistimet vesivahinkojen ja vuotojen havaitsemiseksi ja vianetsinnän helpottamiseksi. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteella on käytössään lämmöntalteenotto vedestä. (HH, SA, A)
 • Asiakkaille on tarjolla konkreettiset ohjeet vedenkäytöstä ja mahdollisuuksista säästää vettä. (HH, SA, CS)
 • Asiakkaalle viestitään suomalaisen hanaveden juomakelpoisuudesta. (HH, SA, CS)
 • Kohteella on erillinen vesipullojen täyttöpiste. (HH, SA, R, A)
 • Huoneissa on ainoastaan suihkut. (HH, SA)
 • Uudet astianpesu- ja pyykinpesukoneet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteita. (HH, SA, CS, R)
 • Jätevettä puhdistetaan uudelleenkäyttöön. (CS)

6. PUHTAANAPITO

Siivous on avainasemassa päivittäisessä ympäristötyössä Green Key -kohteissa. Ympäristövastuullinen siivous optimoi kemikaalien, energian, materiaalien ja veden kulutuksen päivittäisessä työssä.

 • Huoneissa on kyltit, jotka kertovat että pyyhkeet ja lakanat vaihdetaan vain asiakkaiden pyynnöstä tai 3 vrk välein. (HH, SA)
 • Kohteen päivittäisessä siivouskäytössä olevat puhdistus- ja pesuaineet ovat ympäristömerkittyjä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen käyttämät astianpesuaineet ja pyykinpesuaineet ovat ympäristömerkittyjä. (A)
 • Desinfioivia puhdistusaineita ei käytetä päivittäisessä perussiivouksessa. (HH, SA, CS, R, A)
 • WC- ja talouspaperit sekä mahdolliset paperipyyhkeet ovat ympäristömerkittyjä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Henkilökunnalla on ohjeet puhdistusaineiden oikeaan annosteluun. (R)
 • Pyykit on mahdollista kuivattaa pyykinkuivaustelineessä (paikalliset olosuhteet huomioiden). (CS
 • Kaikki asiakkaiden käyttöön tarjottavat (shampoot ja ) saippuat ovat ympäristömerkittyjä. (A)
 • Kaikki asiakkaiden käyttöön tarjottavat shampoot ja saippuat ovat ympäristömerkittyjä. (HH, SA, CS, R)
 • Siivouksessa käytetään mikrokuituliinoja veden ja pesuaineiden ja kemikaalien säästämiseksi. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde välttää hajusteiden käyttöä puhtaanapidossa ja pyykinpesussa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Hakija käyttää pesulapalvelua samalla paikkakunnalla tai lähialueella. (HH, SA, R)
 • Kohteen käyttämät astianpesuaineet ja pyykinpesuaineet ovat ympäristömerkittyjä. (HH, SA, CS, R)
 • Jos hygieniasyistä käytetään kertakäyttökäsineitä, ne ovat nitriili-, neopreeni- tai polyuretaanikäsineitä. Terveydellisistä sekä ympäristösyistä ohuet nitriilikäsineet ovat suositeltavat. (A)

7. JÄTTEEN VÄHENTÄMINEN, LAJITTELU JA KIERRÄTYS

Suomen ja EU:n jätehuoltoa on ohjannut jo vuodesta 2008 viisiportainen tärkeysjärjestys, joka edistää kierrätysyhteiskunnan kehittymistä ja minimoi kaatopaikoille päätyvän materiaalin määrän.

 • Kohde huolehtii jätteiden asianmukaisesta lajittelusta jätelain ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde, heidän palveluntarjoajansa tai kiinteistöhuoltopalvelu huolehtii eri jakeiden jatkokuljetuksesta. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde huolehtii jätteiden kuljetuksista lakivaatimuksia ja jätehuoltomääräyksiä noudattaen. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen asiakkaille ja henkilökunnalle on selkeät ohjeet jätteiden lajittelusta ja käsittelystä. Tarvittaessa käytetään eri kielisiä versioita tai kuvasymboleja. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kertakäyttöastioita käytetään vain poikkeustapauksissa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Mikäli hotellissa järjestetään suuria (yli 500 ihmisen) tilaisuuksia, joissa käytetään kertakäyttöastioita, tulee astiat valita kierrätettävistä tai biohajoavista materiaaleista sekä järjestää niille asianmukaiset kierrätyspisteet ja ohjeistaa asiakkaat käyttämään näitä kierrätyspisteitä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Vaaralliseksi luokiteltavat jätteet säilytetään erillisissä astioissa ja kierrätetään. (HH, SA, CS, R, A)
 • Vaaralliseksi luokiteltavat jätteet kuljetetaan turvamääräyksiä noudattaen asianmukaiseen käsittelylaitokseen ja kuljetuksesta tehdään jätelain edellyttämä siirtoasiakirja. (HH, SA, CS, R, A)
 • Jokaisessa kylpyhuoneessa ja wc:ssä on roskakori. (HH, SA, CS, R, A)
 • Koko henkilökunta on saanut lajittelukoulutuksen. (A)
 • Yksittäispakattua voita jne. ei käytetä. (R)
 • Toimialue ja sen läheisyys on siisti ja alueella on jäteastioita eri jätelajeille. (CS)
 • Kaikki asiakkaiden käyttöön tarjottavat shampoot ja saippuat ovat annostelijoissa yksittäispakkausten sijaan. (R,A)
 • Kaikki asiakkaiden käyttöön tarjottavat shampoot ja saippuat ovat annostelijoissa yksittäispakkausten sijaan. (HH, SA, CS)
 • Koko henkilökunta on saanut lajittelukoulutuksen. (HH, SA, CS, R)
 • Kohde mittaa jätemäärät jakeittain kuukausittain ja sillä on toimintasuunnitelma jätemäärän pienentämiseksi. (HH, SA, CS, R, A)
 • Asiakkailla on mahdollisuus lajitella jätteet vähintään seuraaviin jakeisiin: paperi, lasi, pullot, paristot, biojäte. (HH, SA, CS, A)
 • SER-jätteen keräys ja kierrätys on huolehdittu. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen tekstiilit kierrätetään uusiokäyttöön. (HH, SA, CS, R, A)
 • Yksittäispakattua voita, kermaa, marmeladia tms. ei käytetä tai pakkaukset ovat kierrätettäviä tai biologisesti hajoavia. (HH, SA, CS, A)
 • Kohteella on sopimus pakkausmateriaalien käytöstä (erityisesti muovi), noudosta ja hävityksestä. Kohde pyrkii käyttämään mahdollisimman paljon kestopakkauksia, jotka palautetaan paluukuljetuksia hyödyntäen. (HH, SA, CS, R, A)
 • Mikäli kertakäyttöastioita käytetään, ne ovat biologisesti hajoavia. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kertakäyttöastioita ei käytetä lainkaan. (HH, SA, CS, A)
 • Kohde ei käytä roskapusseja roskiksissa. (A)
 • Orgaaninen jäte kompostoidaan tai toimitetaan eteenpäin asianmukaiseen käsittelylaitokseen edelleen käyttöön (esim. biokaasu). (HH, SA, CS, R, A)

8. ENERGIANSÄÄSTÖ JA -HANKINTA

Energiansäästö ja siihen liittyvät energiatehokkaat hankinnat ovat avainasemassa yrityksen ympäristökuormituksen pienentämisessä. Energiatehokkaat ratkaisut kehittyvät nopeasti, ja Green Key -hotelleja kannustetaan toimimaan edelläkävijöinä ja suunnannäyttäjinä. Energiatehokkaat ratkaisut tuovat myös kustannussäästöjä.

 • Energiankulutus mitataan vähintään kerran kuukaudessa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteella on toimintamalli tyhjillään olevien huoneiden lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin säätämiseksi. (HH, SA, CS, R, A)
 • Vähintään 75% lampuista on energiansäästölamppuja tai LED-valaisimia. Muut lamput vaihdetaan mahdollisimman pian. (HH, SA, CS, R, A)
 • Keittiön ilmanvaihtolaitteen rasvasuodattimet puhdistetaan vähintään kerran vuodessa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Lämmitys- ja viilennyslaitteiden pinnat puhdistetaan säännöllisesti (väh. 1 krt/v). (HH, SA, CS, R, A)
 • Ilmanvaihtojärjestelmä mukaan lukien lämmitys- ja viilennyslaitteet tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään energiatehokkaan toiminnan varmistamiseksi. (HH, SA, CS, R, A)
 • Jääkaappien, pakastimien, uunien ja muiden kuuma- ja kylmäsäilytystilojen tiivisteet ovat kunnossa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Uudet hankittavat (hotelli)huonevarusteet/sähkölaitteet ovat energiatehokkaita. (HH, CS, A)
 • Kohteella on työohjeet koskien tyhjien huonetilojen laitteistojen (mm. TV, jääkaappi) sammuttamista. (HH, SA, CS, A)
 • Kohde on määritellyt standardilämpötilan huonelämmölle. (HH, SA, CS, R, A)
 • Uusiutuvan energian hankintamahdollisuus kartoitetaan vuosittain. (HH, SA, CS, A)
 • Uudistettaessa saunaa sähkökiukaassa tulee olla ajastin. (CS)
 • Keittiölaitteiden tarpeetonta päälläpitämistä vältetään. (R)
 • Pakastimet sulatetaan säännöllisin väliajoin. (R)
 • Kohde suorittaa energiakatselmuksen ulkopuolisen asiantuntijan avustamana joka viides vuosi. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen hankkima sähköenergia on 50% uusiutuvaa energiaa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen hankkima sähköenergia on 100% uusiutuvaa energiaa. (HH, SA, CS, R, A)
  Kohteen hankkima sähköenergia on 100% uusiutuvaa energiaa ja täyttää kestävyyskriteerit. (HH, SA, CS, R, A)
 • Erilliset sähkömittarit on asennettu energiankulutuksen kannalta merkittäviin paikkoihin. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen ympärivuotisesti käytössä olevien tilojen ikkunoissa on tiivistetyt kolmikerroslasit. Tiivisteet ovat kunnossa ja ne tarkistetaan säännöllisesti. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen ikkunoissa on selektiivilasit. (HH, SA, CS, A)
 • Kohteessa on lämmöntalteenottojärjestelmä mm. kylmälaitteiden, ilmastointilaitteiden, uima-altaiden tai jätevesien hukkalämmön hyödyntämiseksi. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen käyttämä lämpöenergia tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla (ei turve). (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen käyttämä kaukolämpö ja kaukokylmä (myös koskikylmä) tuotetaan vähintään 75% uusiutuvilla energialähteillä (ei turve). (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde tuottaa itse uusiutuvaa energiaa. (maalämpö, aurinko, tuuli, ilma). (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde on liittynyt elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen (matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelman kautta). (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen huoneissa, kokoustiloissa, keittiössä, pesulassa tms. käyttämät sähkölaitteet ovat energiatehokkaita.(A-A+++, EnergyStar, ympäristömerkki). (HH, SA, CS, R, A)
 • Ilmanvaihtokoneisto on varustettu energiankäytön optimoivalla puhaltimella ja sen moottori on energiaa säästävä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Ilmastointi sammuu automaattisesti, kun ikkuna avataan. (HH, SA, CS, R, A)
 • Wc-tilojen valaistuksessa on käytössä liikkeentunnistus. (R)
 • Käytävä- ja aulavaloissa on käytössä liikkeentunnistus. (HH, SA, CS, A)
 • Yleisissä tiloissa on käytössä energiatehokas automatisoitu valaistus. (HH, SA, CS, A)
 • Kohde käyttää vain led-lamppuja. (HH, SA, CS, R, A)
 • Ulkovalaisimet ovat tarveohjattuja esim. liiketunnistimella ja ne sammuvat automaattisesti, kun niitä ei tarvita. (HH, SA, CS, R, A)
 • Keittiön liesituulettimissa on infrapunatunnistin, jonka avulla liesituulettimien käyttö on mahdollisimman energiatehokasta. (HH, CS, R, A)
 • Keittiön kaasu- ja sähköuunit ja -liedet lämmitetään vain tarpeen mukaan. (R)
 • Saunat lämmitetään vain rajatun ajan aamuin illoin tai tilauksesta. (HH, SA)
 • Juoma-, kahvi-, vesi- ja muut automaatit eivät ole päällä tarpeettomasti. (HH, SA, CS, R, A)
 • Tietokoneissa ja kopiokoneissa on virran automaattinen aikakatkaisu. (HH, SA, CS, R, A)
 • Uudet tietokoneet, tulostimet, kopiokoneet ja muut toimistolaitteet ovat ympäristömerkittyjä tai laitteiden toimittajalla on ympäristösertifikaatti. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteella on sähköauton latauspiste tai biokaasuauton tankkauspiste. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde tarjoaa sähköauton vuokrauspalvelua/välitystä tai sähkötaksin käyttöä. (HH, SA, R, A)
 • Kohteen omassa käytössä olevista autoista vähintään puolet ovat sähköautoja, biokaasuautoja tai hybridiautoja. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde tarjoaa aurinkoenergiaa, muuta uusiutuvaa energiaa tai näihin liittyvää uutta teknologiaa näkyvästi asiakkaiden käyttöön. (HH, SA, CS, A)
 • Hotellissa on avainkorttijärjestelmä tai muu automaattinen järjestelmä, joka varmistaa sähkölaitteiden ja valojen sammumisen huoneen ollessa tyhjillään. (HH, SA, CS)

9. ELINTARVIKKEET

Noin kolmannes kulutuksemme ympäristövaikutuksista juontuu ravinnostamme. Ruoan ekologista selkäreppua voi keventää tuntuvasti esim. minimoimalla hävikkiruoan määrää sekä suosimalla sesonginmukaisia kasvisruokia. Yrityksen ympäristövastuullisuus näkyy asiakkaalle muun muassa kasvavana valikoimana lähi- ja luomutuotteita. Kiinnostus lähiruokaan ja ruoan alkuperään on kasvavaa. Asiakkaita kiinnostaa ruoan ekologisuus ja vastuullinen hankinta tai tuottaminen. Ympäristönäkökulmien lisäksi ruokavalinnoissa suositellaan kiinnitettäväksi huomiota terveellisyyteen ja eettisyyteen.

 • Kohde käyttää luomu- ja lähituotteita. (Vähintään viisi lähi- tai luomutuotetta käytössä.) (HH, SA, CS, R, A)
 • Lähi- ja luomutuotteiden ja ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus säilyy tai kasvaa joka vuosi. (HH, SA, CS, R, A)
 • Ravintolan ruokalistalla on aina myös kasvisvaihtoehto. (HH, SA, CS, R, A)
 • Jos kohteella on alkoholituotteiden anniskelulupa, on tarjolla vähintään yhtä paikallistuottajan tai luomumerkittyä olutta sekä viiniä. (R)
 • Kohteessa on tarjolla vähintään yhtä paikallista tai luomumerkittyä virvoitusjuomaa, kahvia, teetä tai maitoa. (R)
 • Tarjolla olevat kalat ja äyriäiset ovat peräisin kestävistä kannoista ja pyydystetty ympäristöä vahingoittamattomin menetelmin (esim. MSC-sertifioitu). (R)
 • Kohde tietää ja pystyy kysyttäessä kertomaan kalan ja äyriäisten alkuperän. (R)
 • Kohde vähentää vuosittain tehotuotetun lihan käyttöä korvaten sitä kasvisvaihtoehdoin ja/tai vastuullisesti tuotetulla lihalla. (R) Kohde tietää ja pystyy kysyttäessä kertomaan asiakkaille käyttämänsä lihan alkuperän. (R)
 • Kohteessa tarjoillaan ensisijaisesti vesijohtovettä pullotetun veden sijaan. (R)
 • Kohde mittaa ruokahävikin määrän ja toimii ruokahävikin minimoimiseksi. Keittiö- ja tarjoiluhenkilökunnalla on työohjeet tätä koskien. (R)
 • Kohteen ravintolan (ja aamiaistarjoilun) ruokalistoille ja tarjoilupöytiin on merkitty luomutuotteet, lähituotteet ja muut ympäristömerkityt tuotteet. (A)
 • Kohteen ravintolan (ja aamiaistarjoilun) ruokalistoille ja tarjoilupöytiin on merkitty luomutuotteet, lähituotteet ja muut ympäristömerkityt tuotteet. (HH, SA, CS, R)
 • Jos kohteella on alkoholituotteiden anniskelupa, on tarjolla vähintään yhtä paikallistuotettua tai luomumerkittyä siideriä, lonkeroa tai muuta alkoholituotetta (pl. oluet ja viinit, kohta 9.3.) (R)
 • Kohde ei käytä uhanalaisia kalalajeja. (HH, SA, CS, A)
 • Kohde hyödyntää valikoimassaan satokauden kasviksia. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde nostaa esille lähiruokatuotantoa ja tutustuttaa asiakkaat alueen lähiruokatuottajiin (esim: esittely ruokalistalla, retki lähiruokatilalle). (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteella on vuosittain kasvisruokateemapäivä esimerkiksi Maailman kasvisruokapäivänä 1.10. (HH, SA, R, A)
 • Kohteen ravintolan ruokalistalla on myös täysin vegaaninen ruokalaji ja maitojuoma. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde osallistaa asiakkaat työhön ruokahävikin minimoimiseksi esim. tarjoamalla astiaa jäännösruoan mukaan ottamiseksi.(R)
 • Kohde vähentää aktiivisesti naudanlihan käyttöä. (HH, SA, CS,A)
 • Kohde mittaa ruokahävikin määrän ja toimii ruokahävikin minimoimiseksi. Keittiö- ja tarjoiluhenkilökunnalla on työohjeet tätä koskien. (HH, SA, CS, A)
 • Kokoustiloissa ja ravintoloissa tarjoillaan ensisijaisesti vesijohtovettä pullotetun veden sijaan. (HH, SA, CS, A)
 • Hotellilla on keittiöpuutarha. (HH, SA, CS, R)
 • Hotellin keittiöpuutarhassa on kompostori, jonka multa käytetään hyödyksi keittiöpuutarhassa. (HH, SA, CS, R)
 • Kaikki EU:n ulkopuolelta tuodut elintarvikkeet ovat ympäristömerkittyjä. (R)
 • Vähintään 85 % tarjolla olevista annoksista on valmistettu ravintolassa. (R)
 • Kohde tietää ja pystyy kysyttäessä kertomaan asiakkaille käyttämiensä kala- ja lihajalosteiden alkuperän. (R)

10. SISÄTILAT

Sisäilman laatu on tärkeä työturvallisuutta, hygieniaa ja asiakasviihtyvyyttä lisäävä tekijä, ja yrityksen tulee huomioida se kaikissa sisätiloja koskevissa päätöksissään. Erityisen tärkeää on estää terveydelle haitallisten kemikaalien, mikrobien ja yhdisteiden päätyminen sisäilmaan. Hyvä ilmanvaihto, huolellinen sisustusmateriaalien ja pinnoiteaineiden valinta sekä tupakoinsavun torjuminen ovat keskeisimpiä sisäilman laatuun vaikuttavia toimia.

 • Sisätiloja remontoitaessa suositaan ympäristöystävällisiä ja terveellistä sisäilmaa edistäviä materiaaleja. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteella on henkilöstöpolitiikka koskien tupakointia työaikana. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde on hankkinut käytettyjä kalusteita. (R)
 • Kohde on kunnostanut kalusteita uusien hankkimisen sijaan. (R)

11. ULKOTILAT

Mikäli matkailuyrityksellä on laajat viheralueet, voi niiden hoito voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Kustannusten hallitsemiseksi on keskeistä pyrkiä valitsemaan menetelmiä, välineitä ja kemikaaleja, jotka soveltuvat käyttötarkoitukseensa eivätkä aiheuta tarpeetonta ympäristökuormitusta. Erityisesti lannoituksessa ja kasvinsuojelussa käytettyjen aineiden valinnassa, käytössä ja varastoinnissa tulee noudattaa huolellisuutta, sillä ne ovat usein varsinkin laimentamattomina luonnonympäristölle haitallisia.

 • Kemiallisia lannoitteita tai tuholaismyrkkyjä käytetään vain siinä tapauksessa, että vastaavaa luonnonmukaista vaihtoehtoa ei ole saatavilla. (HH, SA, CS, R, A)
 • Uudet ruohonleikkurit ovat käsikäyttöisiä, sähkökäyttöisiä, käyttävät lyijytöntä bensiiniä, ovat varustettu katalysaattorilla tai ovat ympäristömerkittyjä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kukat ja puutarha kastellaan aikaisin aamulla tai myöhään illalla. (HH, SA, CS, R, A)
 • Alueelle otetaan vastaan majoittujia enintään 60 perhettä/hehtaari. (CS)
 • Vähintään 10% alueesta on vapaata tilaa. (CS)
 • Moottoriliikenne alueella pyritään minimoimaan eikä se ole sallittua yöllä. (CS)
 • Puutarhajäte kompostoidaan. (HH, SA, CS, R, A)
 • Sadevettä kerätään ja käytetään kukkien ja puutarhan kastelussa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Uusia viheralueita perustettaessa käytetään kotimaisia tai kotoperäisiä lajikkeita. (HH, SA, CS, R, A)
 • Lumenluonnissa käytettävä konekalusto on vähäpäästöistä. (HH, SA, CS, A)
 • Autojen lämmitystolpissa on ajastimet. (HH, SA, CS, A)
 • Kohde hyödyntää kiinteistöstä kerättävää hukkalämpöä piha-alueiden kulkuväylien puhtaanpitoon lumesta/jäästä tai kuivattamiseen (esimerkiksi vesikiertoisen lämmityksen avulla). (HH, SA, CS, A)
 • Piha-alueiden puhtaanapidossa käytettävissä koneissa ja laitteissa käytetään biohajoavaa öljyä. (HH, SA, CS, R, A)
 • Asiakkaiden käyttöön tarjottavat moottorikelkat tai muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet esim. mönkijät (omat tai kumppanin) ovat vähäpäästöisiä tai sähkömoottorikäyttöisiä. (HH, SA, CS, A)
 • Kohde käy vuosittain läpi kuljetus- ja ohjelmapalveluyritysten ympäristötyön esim. kuljetuskaluston ja kulkuvälineiden suhteen ja kannustaa näitä ajantasaisen, vähäpäästöisen kaluston hankintaan ja käyttöön. (HH, SA, CS, R, A)

12. HALLINTO JA HANKINNAT

Yrityksen hankintapolitiikalla on merkittävä vaikutus siihen, miten suureksi sen ympäristökuormitus muodostuu. Valitsemalla ensisijaisesti tuotteita ja palveluita, joiden tuottajat ovat sitoutuneet vastuullisuuteen matkailuyritys myös edistää ympäristöä säästävien toimintatapojen juurtumista osaksi toimintaympäristöään. Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa kannattaakin käydä jatkuvaa vuoropuhelua siitä, miten ne voivat omilla toimillaan tukea kohteen tekemää vastuullisuustyötä.

 • Henkilökunnan tilojen osalta noudatetaan samoja vaatimuksia kuin asiakastilojen suhteen. (HH, SA, CS, R, A)
 • Toimistossa käytettävät paperit ja painotuotteet ovat ympäristömerkittyjä, ne on valmistettu kierrätyskuidusta tai toimittajalla on ympäristösertifikaatti. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen tiloissa toimiville palveluntarjoajille (esim. kampaamo tai kylpylä) kerrotaan kohteen Green Key-ohjelmasta ja ympäristötyöstä, ja heitä kannustetaan ympäristöystävällisyyteen toiminnassaan. (HH, CS, R, A)
 • Kohde kannustaa paperinkulutuksen vähentämiseen koko kohteessa mukaan lukien toimistot ja kokoustilat. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde tiedottaa tavarantoimittajilleen ja muille kumppaneilleen Green Key -ympäristötyöstään ja kannustaa heitä ympäristöystävällisyyteen omassa toiminnassaan. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde käyttämistä tavarantoimittajista ja muista kumppaneista vähintään 75%:lla on ympäristösertifikaatti, ympäristöpolitiikka tai kirjallinen kestävän kehityksen toimintatapa. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde ostaa omaan käyttöönsä sekä jälleenmyyntiin (esim. matkamuistomyymälä) paikallisten käsityöläisten ja pienyrittäjien lähituotteita ja –palveluja. (HH, SA, CS, R, A)
 • Vaihtoehtoisesti kohde voi tarjota lähialueen tuottajille mahdollisuuden myydä suoraan vieraille paikallista luontoa tai alueen historiaa tai kulttuuria ilmentäviä tuotteita. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohteen viimeisen 12 kuukauden aikana ostamista kestokulutustuotteista vähintään 75 % on ympäristömerkittyjä tai niiden valmistajalla on ympäristösertifikaatti. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde seuraa ja mittaa kertakäyttötuotteiden ja kulutustavaroiden hankintamäärää, ja etsii aktiivisesti keinoja kulutuksen vähentämiseen. (HH, SA, CS, R, A)
 • Kohde on hankkinut kierrätettyjä kalusteita. (HH, SA, CS, A)
 • Kohde on kunnostanut vanhoja kalusteitaan uuden ostamisen sijaan. (HH, SA, CS, A)
 • Asiakkailla on mahdollisuus kuljettaa matkatavarakuljetukset leirintäalueelle/mökkeihin. (CS)
 • Kohteelle tapahtuma- ja oheispalveluja tuottavat yritykset ovat tietoisia kohteen Green Key -ympäristötyöstä ja osana yhteistyötä on sovittu miten he huomioivat tämän omassa työssään sekä tarjoamissaan palveluissa. (HH, SA, CS)